مقایسه الگو ساماندهی حاشیه مناطق شهری (موردمطالعه: کشورهای انگلستان و هندوستان)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 47-66

10.30466/grfs.2023.121358

امان الله جمشیدی؛ آزاده موسوی؛ کمال جوانمرد


تحلیل فضایی امنیت اجتماعی بر امنیت ذهنی گردشگران از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه: مناطق شهری کاشان)

دوره 1، شماره 2، آذر 1402، صفحه 83-97

10.30466/grfs.2023.54859.1015

فاطمه حبیبی برون؛ یونس غلامی؛ سمیه شاهرخی ساردویی؛ ندا شفیعی