مقایسه الگو ساماندهی حاشیه مناطق شهری (موردمطالعه: کشورهای انگلستان و هندوستان)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 47-66

10.30466/grfs.2023.121358

امان الله جمشیدی؛ آزاده موسوی؛ کمال جوانمرد


آینده‌پژوهی نظام سکونتگاهی در مناطق مرزی (نمونه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-19

10.30466/grfs.2024.55178.1049

سید عباس رجائی؛ سید علی بدری؛ حسین منصوریان؛ مهدی بابایی


تحلیل روابط منطقه‌ای پیراشهری با مرکزیت استان زنجان

دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 14-29

10.30466/grfs.2024.54960.1026

مجید کریمی‌پور ریحان؛ حسن مؤمنی؛ امین شهسوار


Citizen Satisfaction with Municipal Services: A Meta-analysis

دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 64-80

10.30466/grfs.2024.55104.1041

Nadia Shahzada؛ Sanaullah Panezai؛ Asma Khan Kakar


ارزیابی میزان تحقق شاخص‌های شهر سالمندمحور در بافت قدیمی و ناکارآمد شهر ساری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 69-83

10.30466/grfs.2024.55069.1039

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صیدبیگی؛ پوران اراوند؛ محسن مقدم حبیب زاده


تحلیل فضایی امنیت اجتماعی بر امنیت ذهنی گردشگران از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه: مناطق شهری کاشان)

دوره 1، شماره 2، آذر 1402، صفحه 83-97

10.30466/grfs.2023.54859.1015

فاطمه حبیبی برون؛ یونس غلامی؛ سمیه شاهرخی ساردویی؛ ندا شفیعی