ارتباط سنجی شاخص‌های مؤثر در معماری شهر خلاق با توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای (موردمطالعه: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮی، در سال‌های اخیر اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از شاخص‌ها و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی و خصوصاً در اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ، شهر خلاق با مؤلفه‌های آن اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﻼق را می‌توان ﻣﺮاﮐﺰی ﻧﻮآور و ﺧﻼق دانست که می‌توانند ایده را به ثروت تبدیل کنند. هدف از تحقیق حاضر ارتباط سنجی بین شاخص‌های مؤثر در معماری شهر خلاق با توسعه پایدار شهری در شهر کرمان است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی از نوع تحقیقات همبستگی و روش تحقیق پیمایشی است. جامعه آماری 28534 نفر از افراد بالای 18 سال شهر کرمان با جدول مورگان نمونه 384 نفری انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه که روایی صوری و محتوای آن توسط خبرگان تأیید شد و پایائی آن با آلفا کرونباخ 0/880 برآورد شد. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ماتریس همبستگی و رگرسیون که با نرم‌افزار spss ورژن 22 محاسبه شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بیشترین نقش در پیش‌بینی متغیر ملاک مؤلفه تکنولوژی داشته است و مؤلفه محیط سازمانی کمترین نقش را دارد. با جلب اعتماد شهروندان برای فعالیت و مشارکت همه‌جانبه در عرصه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی شهری از طریق تمرکززدایی از برنامه‌ها و کارایی و اثربخشی آن‌ها همچنین با جذب و پرورش استعدادها و ایده‌های جدید و توجه به سرمایه‌های انسانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های شهر خلاق می‌توان به توسعه پایداری شهری کمک نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation of effective indicators in creative City Architecture with Sustainable Urban and Regional Development (Case study: Kerman City)

نویسنده [English]

 • Afshin Ghorbani param
Assistant Professor, Department of Architecture, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
چکیده [English]

One of the indicators and variables that have an effect on urban development or sustainable urban development, especially in the dimensions of social development and cultural development, is urban creativity with its components. Creative cities can be considered innovative and creative centers that can turn ideas into wealth. The purpose of this research is to measure the relationship between the effective indicators in the creative city architecture with sustainable urban and regional development in Kerman city.In terms of its purpose, this research is a correlational research and a survey research method. The statistical population of 28,534 people over 18 years of age in Kerman was selected using Morgan's table, a sample of 384 people. The data collection tool was a questionnaire whose face validity and content were confirmed by experts and its reliability was estimated with Cronbach's alpha of 0.880. The method of data analysis is correlation and regression matrix which was calculated with spss software version 22.The findings of the research showed that the technology component had the greatest role in predicting the criterion variable and the organizational environment component had the least role. By gaining the trust of citizens for all-round activity and participation in the fields of urban management and planning through the decentralization of programs and their efficiency and effectiveness, as well as by attracting and cultivating new talents and ideas and paying attention to human capital as one of the indicators of a creative city, it is possible to develop Urban sustainability helped.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication measurement
 • Sustainable urban and regional development
 • Creative city
 • Kerman
 • Bagheri, A., Zarabi, A., & Mousavi, M. (2020). Spatial Analysis of Sustainable Development Indicators In order to Realization of Creative Cities (Case Study: Cities OF Yazd Province). Human Geography Research52(3), 793-816. https://doi.org/10.22059/jhgr.2017.235520.1007478 . [In Persian]
 • Dabiri, F., Khalatbari, Y., & Zarei, S. (2018). Achieving sustainable development from the perspective of international environmental law. Human & Environment, 16(1), 63-73. https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625532.1397.16.1.6.7 [In Persian]
 • Darvishi, M.R., Ghaedi, M.R., Keshishian Sirki, G., & Tohid Fam, M. (2020). Sustainable Urban Development Based on Social Capital and Public Trust Indicators, Case Study: District 2, Tehran. Research and Urban Planning, 11(40), 201-216. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_4007.html [In Persian]
 • Florida, R. (2011). Cities and the Creative Class. Translated by Ebrahim Ansari and Mohammad Ismail Ansari. Publications of sociologists. First Edition. [In Persian]
 • Francois, P. (2002). Social Capital and Economic Development, Rutledge, First Published.
 • Kazemi Mohammadi, S. M. M. (2001). Urban Sustainable Development: Concept and Perspective. Geographical Research, 16(3), 94-113. https://sid.ir/r/29874/fapape [In Persian]
 • Landry, C. (2014). Creative City. Translated by Mahmoud Abdullahzadeh. Publication of cultural studies. Tehran. First Edition. [In Persian]
 • Mahkouii, H., & Shirani, N. (2020). Analysis of Indicators of the Creative City and its Relationship with Healthy City DevelopmentCase Study: Isfahan Metropolis, Research and Urban Planning, 11(41), 131-146. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_3652.html [In Persian]
 • Maleki, S., & Hosseinzadeh Dalir, K. (2009). Ranking Urban Areas based on Sustainable Development Indices Using Factor Analysis and Taxonomy (Ilam). Journal of Geography and Regional Development, 7(13), 45-80. https://doi.org/10.22067/geography.v7i13.8969 [In Persian]
 • O'Connor, J., Gu, X., & Lim, M. K. (2020). Creative cities, creative classes and the global modern. City, Culture and Society, 21, 100344. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2020.100344
 • Rahnamaei, M. T. (1998). Effects of development on environmental resources. A collection of summary articles of the conference on the researches and capabilities of the science of geography in the field of construction. Institute of Geography. University of Tehran. [In Persian]
 • Sasaki, M.(2008). Developing creative cities through networking. Scientific policy, 15(3), 77-88. https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=4795&file_id=22&file_no=1
 • Scott, A. (2006). Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions. Journal of Urban Affairs - J URBAN AFF. 28. 1-17. https://doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x
 • Shahabian, P., & Rahgozar, E. (2012). Linking innovative environment with the city. MANZAR, the Scientific Journal of landscape4(19), 67-73. https://www.manzar-sj.com/article_1767.html?lang=en [In Persian]
 • Trudeau, D. (2018). Integrating social equity in sustainable development practice: Institutional commitments and patient capital. Sustainable Cities and Society, 41, 601-610. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.05.007
 • Zimmerman, J (2008) From brew town to cool town: Neoliberalism and the creative city development strategy in Milwaukee. Cities, 25(4), 230-242. https://doi.org/10.1016/j.cities.2008.04.006