درباره نشریه

  • عنوان: جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای
  • صـاحب ‌امتیـاز: دانشگـاه ارومیه
  • مدیر مسوول: دکتر علی اکبر تقیلو
  • سردبیر: دکتر میرنجف موسوی
  • مدیـر اجرایـی: دکتر خدیجه جوان

مجله جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای وابسته به دانشگاه ارومیه بوده و به صورت فصلنامه منتشر می‌گردد.