اهداف و چشم انداز

 هداف فصلنامه پژوهشی جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای که توسط دانشگاه ارومیه چاپ و منتشر می‌شود عبارت است از:

این مجله دستیابی فوری به محتوای خود بصورت آزاد دارا می باشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد، موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی شود. بدین منظور مجله برنامه ­ریزی منطقه ­ای به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با منطقه، برنامه ­ریزی منطقه ­ای و توسعه با رویکرد آینده پژوهانه مشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:پ

  • منطقه و برنامه ­ریزی منطقه­ ای
  • ناحیه ­بندی و برنامه ­ریزی ناحیه ­ای                       
  • طراحی منطقه ­ای
  • اقتصاد منطقه­ ای                                                   
  • برنامه ریزی منطقه ای استراتژیک
  • آمایش سرزمین                                             
  • مشارکت، تعاون و توسعه پایدار منطقه ای                                  
  • جغرافیای کاربردی و برنامه ­ریزی منطقه ای 
  • آینده پژوهی منطقه ای
  • دیدگاهها و تئوری­های برنامه ریزی منطقه ای