اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر تقیلو
علی اکبر تقیلو
دانشیار گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

سردبیر

دکتر میرنجف موسوی
دکتر میرنجف موسوی
استاد گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدیر داخلی

خدیجه جوان
خدیجه جوان
دانشیار گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

اقلیم شناسی

مدیر اجرایی

علیرضا جمشیدی
علیرضا جمشیدی
استادیار گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه

وکیل حیدری ساربان
وکیل حیدری ساربان
گروه برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  • v_heidariuma.ac.ir
سعید ملکی
سعید ملکی
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • malekisscu.ac.ir
تقی طاووسی
تقی طاووسی
گروه جغرافیای طبیعی- دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان- ایران

اقلیم شناسی

  • t.tavousigep.usb.ac.ir
کمال امیدوار
کمال امیدوار
استاد گروه جغرافیا- دانشگاه یزد- یزد- ایران

اقلیم شناسی

صیاد اصغری سراسکانرود
صیاد اصغری سراسکانرود
استاد گروه جغرافیا- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران
ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی

  • s.asghariuma.ac.ir
میرنجف موسوی
میرنجف موسوی
استاد گروه جغرافیا- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر ناصر سلطانی
دکتر ناصر سلطانی
دانشیار گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

جغرافیای سیاسی

علی اکبر تقیلو
علی اکبر تقیلو
دانشیار گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر خدیجه جوان
دکتر خدیجه جوان
دانشیار گروه جغرافیا-دانشگاه ارومیه-ارومیه-ایران

آب و هواشناسی