تحلیلی بر حکمروایی خوب شهری و منطقه‌ای بر درآمد پایدار گردشگری (نمونه موردی: شهر بیرجند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، ایران

3 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، بیرجند، ایران

چکیده

اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی به‌عنوان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ می‌تواند رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اقتصادی ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻘﺶ بالقوه‌ای در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ایفا نماید. ﺗﻮﺳﻌﻪ فعالیت‌های ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایجاد درآمد ارزی، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در کشور میزبان ﻣﯽگردد. راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی مطرح‌شده‌اند. ﯾﮑﯽ از این راهبردها، ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی به‌منظور دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻓﺮاﻫﻢ آوری اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دارد. ﻫﺪف این ﭘﮋوﻫﺶ تحلیلی بر حکمروایی خوب شهری و منطقه‌ای بر درآمد پایدار گردشگری در ﺷﻬﺮ بیرجند اﺳﺖ. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه در سال 1401 بوده است. ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده و اطلاعات موردنیاز ﺑﻪ ﺷﯿﻮه کتابخانه‌ای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ (از طریق پرسشنامه) جمع‌آوری و با به‌کارگیری مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار spss و Amos موردبررسی قرارگرفته است. ابعاد حکمرانی در قالب شش مؤلفه مشارکت عمومی، هماهنگی بین نهادها، نگاه استراتژیک و راهبردی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و کارایی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد همه مولفه‌های حکمرانی بردرآمدهای پایدار گردشگری مؤثر بوده بیشترین تأثیر مربوط به بعد اثربخشی و کارایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of good urban and regional governance on sustainable tourism income (Case study: Birjand city)

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Miri 1
 • Afsaneh Ebrahimi 2
 • Mehdi Fatemi 3
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Ph.D. student in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Zahedan Islamic Azad University, Iran
3 Lecturer, University of Applied Science and Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

Today, tourism as one of the sources of income and creating employment at the local level can be an approach for economic development and play a potential role in the local and indigenous economy. The development of tourism activities leads to the creation of foreign exchange income, an increase in income, and employment in the host country. Various strategies have been proposed to increase sustainable urban incomes and one of these strategies is good city governance in order to achieve sustainable city income. Good city governance has a great role in providing the possibility of increasing tourism. The aim of this research is to An analysis of good urban and regional governance on sustainable tourism income in Birjand City. The statistical population of the research was experts and experts in this field in 2022. The research is of descriptive and analytical type and the required information was collected in library and field method (through questionnaire) and analyzed by applying a structural equation model and using SPSS and Amos software. The dimensions of governance have been examined in the form of six components public participation, coordination between institutions, strategic and strategic view, responsibility and accountability, transparency, effectiveness, and efficiency. The results of the research showed that all the governance components of sustainable tourism revenues are effective, the most impact is related to the dimension of effectiveness and efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban and Regional Governance
 • Sustainable Tourism
 • Tourism Income
 • Birjand
 • Ghasemi, A., Ghezelsofla, M., & Moslemi mehni, Y. (2020). Good urban governance as the referential of urban policy: analysis of the content of the fifth and sixth development plans the Islamic Republic of Iran. Majlis and Rahbord27(101), 195-221. https://nashr.majles.ir/article_358.html?lang=en [In Persian]
 • Hataminejad, H., & Sharifi, A. (2015). Examines the role of urban tourism development on sustainable urban development (Case study: Sanandaj). urban tourism2(1), 61-74. https://doi.org/10.22059/jut.2015.54066 [In Persian]
 • Haus, Michael & Klausen, Jan. (2011). Urban Leadership and Community Involvement: Ingredients for Good Governance?. Urban Affairs Review. 47. https://doi.org/10.1177/1078087410388867
 • Homan, H. A. (2008). Modeling structural equations using Lisrel software. Samt Publications, first edition. [In Persian]
 • Maleki, M. (2017). Survey of Municipalities in the Framework of Good Urban Governance (Case Study: Urban areas of Ilam). a scientific journal of ilam culture, 17(52.53), 63-81. https://www.farhangeilam.ir/article_47068.html [In Persian]
 • Maleki, S., Ārvin, M., & Bazrafkan, S. (2019). The role of good urban governance in the realization of the resilient city (A case study of Ahwaz city). Urban Planning Knowledge, 2(4), 1-18. doi: https://doi.org/10.22124/upk.2019.12195.1162 [In Persian]
 • Mousavi, M., Bayramzadeh, N., Omidvarfar, S., & Kamel Nia, R. (2021). Assessing the levels of livability in informal settlements (Case study: Falahat neighborhood, Urmia city). Journal of Urban Social Geography8(2), 222-203. https://doi.org/10.22103/JUSG.2021.2053 [In Persian]
 • Mousavi, MirNajaf, Omidvarfar, Sajjad, Hoseinzadeh, Robab, Bayramzadeh, Nima. (2022). Analysis of Spatial Justice in the Distribution of Service Uses in Urban Areas (Case Study: 5 Regions – Urmia). Journal of Geography, Urban and Regional Studies. 11(43). 162- 177. https://ges.iaun.iau.ir/article_691454.html?lang=en [In Persian]
 • Rahmani, M. T. & Keshavarz, M. (2010). Examining the model of good governance and the role of the government in the management and administration of the affairs of cities in Iran. Urban Ecology Research Quarterly, 1(1), 55-23. https://www.sid.ir/paper/500800/fa [In Persian]
 • Safari namin, R., fazel chahar mahali, S. A., & shokriyan, M. (2022). The role of good governance in increasing tourism in Taleghan city. Urban Environmental Planning and Development, 2(6), 49-60. https://doi.org/10.30495/juepd.2022.691378 [In Persian]
 • Salehi, E. (2013). Summit of Countries in Johannesburg and its importance in urban management. Quarterly Journal of Municipalities, 3(35), 33-45. https://www.sid.ir/paper/469805/fa [In Persian]
 • Shamai, Ali, & Yousofi Babadi, Saeid. (2018). An Analysis of Good Governance Role on Sustainable Tourism Revenues (Case: City of MasjedSeleyman). Journal Of Urban Economics And Management, 6(4 (24) ), 63-79. https://sid.ir/paper/401081/en [In Persian]
 • Tabibi, M., Hosseini, A., & Rezaei, T. (2015). Evaluating the Good Urban Governance Indexes in Tourist Destination Cities, Using IPA method (Case Study: Tonekabon). urban tourism2(3), 219-231. https://doi.org/10.22059/jut.2015.58444 [In Persian]
 • Ziaee, M., & Asadian Ardakani, F. (2021). A Framework for Leveling Good Governance Factors in the Sustainable Development of Tourism Destinations (Case Study: Maybod City). Spatial Planning, 11(1), 1-26. https://doi.org/10.22108/sppl.2020.123953.1520 [In Persian]