تبیین ابعاد اجتماعی زیست‌پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار (ره)، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت بعد اجتماعی زیست‌پذیری در سکونتگاه غیررسمی کشتارگاه واقع در شهر ارومیه می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی می‌باشد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها به صورت پرسشنامه و پرسشنامه خبرگان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنین محله کشتارگاه می‌باشد که مطابق فرمول کوکران به تعداد 374 نفر می‌باشد که به صورت تصادفی در محدوده موردمطالعه پخش‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به صورت کمی و از طریق نرم‌افزار‌های SPSS و Excel انجام‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه‌ها توسط آزمون‌های‌ تی تک نمونه‌ای و همبستگی اسپیرمن و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه خبرگان از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه‌ دیمتل استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه‌ها از طریق افراد متخصص مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب آلفای 0.711 مورد تأیید قرارگرفته است. یافته‌های این پژوهش نشانگر این است که با توجه به نتایج آزمون تی تک ‌نمونه‌ای شاخص‌های تفریحات و اوقات فراغت و آموزش عمومی در سطح پایین‌تر از سطح متوسط و شاخص‌های امنیت فردی و اجتماعی، مشارکت و هویت و حس مکان در سطح متوسطی قرار دارند. با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن رابطه‌ای معنادار میان شاخص‌ها و بعد اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج مدل دیمتل نیز شاخص امنیت فردی و اجتماعی با مقدار (D) 859/4 تأثیرگذارترین، شاخص مشارکت با مقدار (R) 4.798 تأثیرپذیرترین و شاخص امنیت فردی و اجتماعی با مقدار (D+R) 9.279 بیشترین ارتباط را با سایر شاخص‌ها دارد. نتایج این پژوهش نشانگر این است که سطح بعد اجتماعی زیست‌پذیری در محله کشتارگاه در سطح پایین‌تر از متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the social dimensions of livability in informal settlements (Case study: Koshtargah neighborhood)

نویسندگان [English]

 • Amin Karbasi Salmasi 1
 • Bahman Kargar 2
1 Ph.D. Candidate of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch (RAH), Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Amin Police Force University and Associate Professor in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegar Imam Branch (RAH), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the social dimension of livability in the informal settlement of Koshtargah located in Urmia city. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The collection of information in this research has been done in two ways: library and field. The data collection tool is in the form of a questionnaire and a questionnaire of experts. The statistical population of this research is the residents of the Koshtargah neighborhood, which according to Cochran's formula is 374 people who are randomly distributed in the study area. Data analysis was done quantitatively through SPSS and Excel software. The data collected through the questionnaires were analyzed by one-sample t-tests and Spearman's correlation, and DEMATEL's multi-criteria decision-making method was used to analyze the data of the experts' questionnaire. The validity of the questionnaires has been confirmed by experts. The reliability of the questionnaires has been confirmed through Cronbach's alpha test with an alpha coefficient of 0.711. The findings of this research show that according to the results of the one-sample t-test, the indicators of recreation and leisure and general education are at a lower level than the average level, and the indicators of personal and social security, participation, identity, and sense of place are at an average level. According to the results of the Spearman correlation test, there is a significant relationship between the indicators and the social dimension of livability. according to the results of the DEMATEL model, the personal and social security index with the value (D) of 4.859 is the most effective, and the participation index with the value of (R) 4.798 is the most influential and the index of personal and social security with the value (D+R) of 9.279 has the highest correlation with other Indexes. The results of this research indicate that the level of the social dimension of livability in the Koshtargah neighborhood is lower than average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social dimension
 • Livability
 • Informal settlements
 • Regional balance
 • Urmia
 • Adam, M., Ab Ghafar, N., Ahmed, A. & Nila, K. (2017). A systematic review on city liveability global research in the built environment: publication and citation matrix. Journal of design and built environment, 17, 62-72. http://dx.doi.org/10.22452/jdbe.sp2017no1.6
 • Akbari, M. (2023). Spatial analysis of regional inequalities in Iran based on educational indicator. Geography and Regional Future Studies, 1(1), 1-17. doi: 10.30466/grfs.2023.121355 [In Persian]
 • Altrock, U. (2022). Urban livability in socially disadvantaged neighborhoods: The experience of the German program socially integrative city. Frontiers of Architectural Research, 11(5), 783–794. https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.006
 • Barzegar, S., Heydari, T., & Anbarloo, A. (2019). Analysis of Informal Settlements with the approach of ‎livability ‎ Case study : Informal neighborhoods of zanjan city. Regional Planning, 9(33), 137-152. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516735.1398.9.33.10.3 [In Persian]
 • Bayramzadeh, N., & Shahsavar, A. (2023). Prioritization of Urban Regions from the Perspective of Physical and Environmental Indicators of Livability (Case Study: 5 Regions of Urmia). Sustainable Urban Development, 4(11), 17-31. doi: 10.22034/usd.2023.706523 [In Persian]
 • Darskhan, R., & Bayramzadeh, N. (2020). Assessing the level of social vitality in Informal Settlements (Case Study: Koshtargah-Urmia). Journal of Geography, Urban and Regional Studies9(34), 107-118. https://ges.iaun.iau.ir/article_677725.html?lang=en [In Persian]
 • Darskhan, R., & Bayramzadeh, N. (2021). Policy-making to Promoting Social Vitality in Informal Settlements (Case Study: Koshtargah Neighborhood-Urmia). Urban Environmental Planning and Development, 1(1), 77-94. https://juep.shiraz.iau.ir/article_686472.html?lang=en [In Persian]
 • Daviran, S. (2020). Assessment of urban textile viability with emphasis on social sustainability (Case Study: Informal settlements of Hamadan city). Journal of Urban Social Geography7(1), 47-64. doi: 10.22103/JUSG.2020.2004 [In Persian]
 • Ellis, P., & Roberts, M. (2016). Leveraging urbanization in South Asia: Managing spatial transformation for prosperity and livability. World Bank Group. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
 • Fu, Y., & Zhang, X. (2017). Planning for sustainable cities? A comparative content analysis of the master plans of eco, low-carbon and conventional new towns in China. Habitat International, 63, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.03.008
 • Ghalehteimouri, K., Shamsoddini, A., Bayramzadeh, N., & Mousavi, M. (2023). Identifying the pleasant sounds in the city’s public parks environment (Case study: Mellat riverside park, Urmia). SAUC - Street Art and Urban Creativity, 9(1), 149 - 165. https://doi.org/10.25765/sauc.v9i1.690
 • Hoseinzadeh, R., Safaralizadeh, E, & Khabbazi, H. (2022). Assessing the Livability of Urban Neighborhoods in the Direction of Sustainable Development, from the Perspective of Citizens, Case Study: Shahre Kohne and Seyed Morteza in Kashmar City. Journal of Geography and Environmental Studies, 10(40), 123-140. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087845.1400.10.40.8.6 [In Persian]
 • Jamshidi, A., Mousavi, A., & Javanmard, K. (2023). Comparison of the pattern of organizing the outskirts of urban areas (Case of study: England and India). Geography and Regional Future Studies, 1(1), 47-66. doi: 10.30466/grfs.2023.121358 [In Persian]
 • Kashef, M. (2016). Urban livability across disciplinary and professional boundaries. Frontiers of Architectural Research, 5(2), 239–253. https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.03.003
 • Kumar, A., & Rai, A. K. (2014). Urbanization process , trend , pattern and its consequences in India. Neo Geographia, III(IV), 54–77. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2580219
 • Mahlouji, M., Khademolseiny, A., Saberi, H., & Ghaed rahmati, S. (2022). Assessing the factors affecting urban livability in informal settlements, study of Zone 14 of Esfahan. Journal of Geography, Urban and Regional Studies, 10(40), 7-20. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087845.1400.10.40.1.9 [In Persian]
 • Martínez-Bravo, M. D. M., Martínez-del-Río, j., Antolín-López,R. (2019). Trade-offs among urban sustainability, pollution and livability in European cities. Journal of Cleaner Production, 224, 651-660. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.03.110
 • Mercer, (2019). VIENNA TOPS MERCER’S 21ST QUALITY OF LIVING RANKING. https://www.businesswire.com/news/home/20190313005484/en/Vienna-Tops-Mercer%E2%80%99s-21st-Quality-of-Living-Ranking
 • Monkkonen, P., Andre, C., Escamilla, M., Alberto, J., & Guerra, E. (2018). “Urban sprawl and the growing geographic scale of segregation in Mexico, 1990–2010. Habitat International, 73(December 2017), 89–95. https://doi.org/10.1016/j. habitatint.2017.12.003
 • Mousavi, M., Bayramzadeh, N., Omidvarfar, S., & Kamel Nia, R. (2021). Assessing the levels of livability in informal settlements (Case study: Falahat neighborhood, Urmia city). Journal of Urban Social Geography, 8(2), 222-203. doi: 10.22103/JUSG.2021.2053 [In Persian]
 • Mousavi, M., Jahangirzadeh, J., Bayramzadeh, N., Shahsavar, A., & Omidvarfar, S. (2023). An analysis of the livability situation, Case study: Kouye Salar Neighborhood-Urmia. Urban Environmental Planning and Development, (), -. doi: 10.30495/juepd.2023.1984805.1184 [In Persian]
 • Mousavi, M., Kabiri, A., Bayramzadeh, N., & Kamel Nia, R. (2023). Assessment of Vulnerability and Societal Security Level in Informal Settlements (Case study: Koshtargah Neighborhood-Urmia). Societal Security Studies, 13(72), 151-176. doi: 10.22034/sss.2023.1266753.1825 [In Persian]
 • Oskouee Aras, A., & Hakimi, H. (2021). Measuring Indicators of Urban Vitality in Informal Settlements (Case study: Seilab Qoshkhane Tabriz). Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9(1), 143-163. doi: 10.22059/jurbangeo.2021.309948.1363 [In Persian]
 • Otari, M., & Shams, M. (2022). Presenting an Interpretive Structural Model of Health-Oriented Indicators to Achieve Livability (A Case Study of District One of Tehran). Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning, 14(55), 213-234. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2676783.1400.14.55.10.0 [In Persian]
 • Ruszczyk, H. A. & Halligey, A. & Rahman, M. F. & Ahmed, I., (2023). Liveability and vitality: an exploration of small cities in Bangladesh. Cities, 133, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104150
 • Ruth, M., & Franklin, R. S. (2014). Livability for all? Conceptual limits and practical implications. Applied Geography (Sevenoaks, England), 49, 18–23. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.09.018
 • Saraei, M., & Yarahmadi, M. (2022). Identification and Evaluation of Livability Components in Urban Areas (A Case Study: Esfarayen City). Geography and Environmental Sustainability, 12(4), 23-35. doi: 10.22126/ges.2022.7545.2513. [In Persian]
 • Shahnavazi, Y., Anvari, M. R., & Karimian Bostani, M. (2022). Analysis and Explaining the Correlation Pattern between Dimensions and Indicators of Viability in Zahedan. Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning, 15(56), 67-86. https://ebtp.malayer.iau.ir/article_691834.html?lang=en [In Persian]
 • Shahraki, S. Z., Hosseini, A., Sauri, D., & Hussaini, F. (2020). Fringe more than context: Perceived quality of life in informal settlements in a developing country: The case of Kabul, Afghanistan. Sustainable Cities and Society, 63(102494), 102494. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102494
 • Un-Habitat. (2016). Urbanization and development: Emerging futures. UN habitat world cities report 2016. http://wcr.unhabitat.org/main-report/
 • United Nations. (2014). World urbanization prospects. New York: United Nations. https://doi.org/10.4054/DemRes.2005.12.9
 • World Bank Group. (2015). Leveraging leveraging urbanization urbanization in South asia. Washington. http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Leveraging Urbanization in south asia.pdf
 • Xiao, Y., Li, Y., Tang, X., Huang, H., & Wang, R. (2022). Assessing spatial–temporal evolution and key factors of urban livability in arid zone: The case study of the Loess Plateau, China. Ecological Indicators, 140(108995), 108995. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108995
 • Yassin, H. H. (2019). Livable city: An approach to pedestrianization through tactical urbanism. Alexandria Engineering Journal, 58(1), 251–259. https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.02.005
 • Zare, E., Saghafi Asl, A., & Faridi Sani, M. (2022). Livability analysis in the central part of Tehran (Case study: District 12). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 16(4), 799-821. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385968.1400.16.4.4.3 [In Persian]