تحلیل معیارهای کالبدی-ترافیکی و آسیب‌شناسی و نقش کمربندی‌ها مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، شهرداری شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب­‌شناسی و نقش کمربندی‌­ها در ترافیک شهر ساری می‌­باشد. روش‌شناسی تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون است و جامعه آماری در بخش کیفی و کمی را مدیران دارای سوابق دانشگاهی و اجرایی و کارشناسان شهری تشکیل داده‌اند. حجم نمونه در بخش کیفی با رسیدن به اشباع نظری (معادل 5 نفر) بوده و در بخش کمی حجم نمونه 30 نفر از کارشناسان و متخصصان در شهر ساری که در زمینه ترافیک و مسائل مرتبط به شهر متخصص بوده­‌اند را شامل شده است. پس از تبیین شاخص‌­ها، با استفاده از آزمون فریدمن در نرم‌­افزار SPSS شاخص‌­های حاصل اولویت­‌بندی شده و با استفاده از آزمون تی تک­‌نمونه‌­ای، کمربندی­‌های شهر ساری از لحاظ ترافیک و مدیریت آن موردسنجش قرار گرفت. یافته‌های حاصل از بخش کیفی و مطالعات نظری نشان داد که معیارهای مرتبط با آسیب‌شناسی نقش کمربندی‌ها در ترافیک شهری ساری شامل مشکلات مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی پروژه کمربندی بوده است. نتایج حاصل از بخش کمی به لحاظ اولویت‌­بندی شاخص‌­ها نشان داده است که شاخص نارسائی‌های نظام برگزاری مناقصات در بعضی از دستگاه‌های اجرایی و حاکم بودن روابط به‌جای ضوابط در اولویت اول و شاخص فقدان سیستمی برای اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و جلوگیری از تخصیص بودجه سلیقه‌‌ای در اولویت دوم واقع‌شده‌اند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک‌­نمونه­‌ای نشان داده است که نقش کمربندی در ترافیک شهر ساری در وضعیت نامناسبی بوده که نشان از آن دارد که کمربندی­‌های شهر ساری نتوانسته است ترافیک شهر را به‌درستی مدیریت و کنترل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of physical-traffic criteria and pathology and the role of beltways in urban areas (Case study: Sari)

نویسندگان [English]

 • Sadegh Seidbeigi 1
 • Fatemeh Ashouri 2
 • Seyed Hassan Rasouli 3
 • Javad Ebrahimi 4
1 PhD in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran
2 PhD student of urban planning, Islamic Azad University, Qods branch, Tehran, Iran
3 PhD student of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Master of Geography and Urban Planning, Shiraz Municipality, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is the pathology and role of beltways in Sari city traffic. The research methodology is qualitative and subject-based analysis, and the statistical community in the quantitative and minor sector are formed by managers with academic background and executive and urban experts. The size of the sample was in the quantitative section with the achievement of the theoretical saturation (equivalent to 5 people) and in the small section included the size of 30 experts and specialists in the city of Sari who were specialized in the field of traffic and issues related to the city. After analyzing the indicators, using the Friedman test in SPSS software, the resulting indicators were prioritized and using the one-sample t-test, the beltways of Sari city were measured in terms of traffic and its management. The findings from the Quantitative Department and theoretical studies showed that criteria related to the traumatic role of belts in urban traffic as a whole included the management, economic and social problems of the belts project. The results obtained from the small segment in terms of priority indicators showed that the index of malfunctions of the system of holding disputes in some executive mechanisms and the dominance of relations rather than restrictions in the first priority and the system failure indicator for prioritizing half-life projects and preventing the allocation of favorable budget in the second priority. Also, the results of the one-sample t-test have shown that the role of the ring road in the traffic of Sari city was in an unfavorable condition, which indicates that the ring roads of Sari city have not been able to manage and control the traffic of the city properly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Beltway
 • Urban bypasses
 • Urban areas
 • Urban traffic
 • Sari
 • Agha Ali Khani, M. Taghizadeh, H. (2022). evaluation of factors influencing the choice of underpass and overpass options at intersections (case study: intersection of Shahid Kharazi highway with 45 meters of Shahid Bagheri and Arghvan Boulevard), Road, 31(115), 129-144. doi: 10.22034/road.2022.315945.2002 [In Persian]
 • Bala, A., Kumar, P., & Khanna, P. (2020). Environmental, Bio-Social and Economic Impact of Road Construction at Kunjwani-Nagrota Bypass Highway, Jammu Dist. (J&K), India. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology,15(4),27-36. DOI: 10.9790/2402-1504022736
 • Barari, M. (2020). Analysis of the impact of green economy components in urban transportation strategy (case study: Sari city). Sustainable Development of the Geographical Environment Journal, 2(2), 168-183. doi: 10.52547/sdge.2.2.168 [In Persian].
 • Berechman, J. Ozmen, D. & Ozbay, K. (2006). Empirical analysis of transportation investment and economic development at state, county and municipality levels. Transportation, 33(6), 537-551. https://doi.org/10.1007/s11116-006-7472-6
 • Das, Dillip Kumar. (2022). Exploring the significance of road and traffic factors on traffic crashes in a South African city, International Journal of Transportation Science and Technology, 12(2), 414-427. https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2022.03.007
 • Downs, A. (2004). Why Traffic Congestion is Here to Stay....and Will Get Worse. ACCESS Magazine, 1(25), 19-25. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/3sh9003x
 • Forouhid, A. E., & Rostami, M. (2022). Spatial and Temporal Analysis of Noise Pollution Based On GIS, Agglomerative Hierarchical Clustering and Principal Component Analysis (Case Study: Tehran). Journal of Environmental Science and Technology, 24(1), 83-98. doi: 10.30495/jest.2022.39642.4460. [In Persian]
 • Ghadi, M. H., Shokouhibidhendi, M., & Abedi Bizaki, V. (2022). Evaluating the Effects of Intercity-Road Construction on the Quality of Life of Residents (Case Study: The22 Bahman Neighborhood of Sari City). Quarterly Journals of Urban and Regional Development Planning, 6(19), 59-86. doi: 10.22054/urdp.2022.64287.1387 . [In Persian]
 • Heshmati Jadidi, M. Haghighat, M. (2020). security evaluation of urban spaces with emphasis on the principle of accessibility and urban passages (case study: District 12 of Tehran), Journal of Defense Management and Research, 89, 154-129 [In Persian].
 • Imanpour namin, A., Nasrabadi, T., Mehravaran, H., & Zabani, S. (2020). Noise Pollution in Urban Areas and the Effect of Traffic Management Procedures on Urban Environment (Case Study: 6th Region of Tehran Municipal). Journal of Environmental Science and Technology, 22(8), 15-29. doi: 10.22034/jest.2020.8598 [In Persian]
 • Jacobs, J. (2013). The Death and Lives of Major American Cities, translated by Hamid Reza Parsi and Arezou Plato, University of Tehran Press, Tehran.
 • Jayakrishnan, R., Mahmassani, H. S., & Hu, T. Y. (1994). An evaluation tool for advanced traffic information and management systems in urban networks. Transportation Research Part C, 2(3), 129-147. https://doi.org/10.1016/0968-090X(94)90005-1
 • Keypour, F., Bahmani, S., Rasouli, S. H. (2017). Considering The Effects of Railway on Urban Development (Case Study: Sari). Specialty Journal of Architecture and Construction, 3(3), 15-28. https://sciarena.com/storage/models/article/ENKTEO3loxUHKaJsnJNl0acm81PPPJonezVd6kRlREEhnenHmk5TwJor2CXv/considering-the-effects-of-railway-on-urban-development.pdf
 • Kriger D., Shiu S., and Naylor S. (2006). Estimating toll road demand and revenue: A synthesis of highway practice. National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), Transportation Research Board https://doi.org/10.17226/23188
 • Lozano A., Antún J. P., Granados F. (2005). El transporte particular y los problemas de congestión. En El reto del transporte en la ciudad de México: voces, ideas y propuestas. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 162(2014), 368 – 377. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.218.
 • Lozano A., Granados F., Guzmán A. (2013). Impact of new urban toll roads on the traffic of the Ciudad Universitaria (UNAM) in Mexico City. 13th World Conference on Transport Research. 162(2014), 368-377. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.218
 • Lozano, A., Granados, F., & Guzmán, A. (2014). Impacts of modifications on urban road infrastructure and traffic management: a case study, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 162(2014) 368 – 377. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.218
 • Madani, S., Yadgari, S., Sertipi, S. (2013). investigating the role and impact of the construction of the northern belt of Sari on the lives of citizens along the project route. the first national conference on geography, urban planning and sustainable development, pp. 1-10, https://civilica.com/doc/265698/ [In Persian]
 • Mamdouhi, A. Bazargani, A. Safarzadeh, M. & Norouz Aliaiei, M. (2014). Development of linear programming model for optimal control of ramps: case study: Shahid Hemet Expressway, Modares Civil Engineering Magazine, 14th volume, special issue, pp. 147-158. https://mcej.modares.ac.ir/browse.php?a_id=3759&sid=16&slc_lang=en [In Persian]
 • Martinelli, Valentina. Ventura, Roberto. Bonera, Michela. Barabino, Benedetto. Maternini, Giulio. (2022). Effects of urban road environment on vehicular speed. Evidence from Brescia (Italy), Transportation Research Procedia, Volume 60, 2022, Pages 592-599. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.076
 • Mazand Design Consulting Engineers. (2015). Revision of Sari City Master Plan, Mazandaran Province Road and Urban Development Organization. [In Persian]
 • Medeiros, Adalice Flávia Duarte de. Pimentel, Roberto Leal. Melo, Ricardo Almeida de. Araújo, Bianca Carla Dantas de. Brasileiro, Tamaris da Costa (2022). Investigation of traffic noise attenuation potential of an urban highway underpass, Applied Acoustics, Volume 192, April 2022, 108682. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2022.108682
 • Mehrabi, P. Pakshir, A. (2022). Traffic flow modeling and ramp measurement control using fuzzy method, Transportation Research Journal, 19(4), 267-282. https://doi.org/10.22034/tri.2022.185237.2563
 • Mousavi, M., Omidvarfar, S., Hoseinzadeh, R., & Bayramzadeh, N. (2022). Analysis of Spatial Justice in the Distribution of Service Uses in Urban Areas (Case Study: 5 Regions - Urmia). Journal of Geography, Urban and Regional Studies11(43), 162-177. https://ges.iaun.iau.ir/article_691454.html?lang=en [In Persian]
 • Pozueta-Echavarri (2008). La experiencia internacional en peajes urbanos. Cuadernos de Investigación Urbanística, Ci[ur] 58. Universidad Politécnica de Madrid. http://polired.upm.es/index.php/ciur/article/view/273
 • Rasouli, S. H., Qaranjik, A. R., Qaranjik, A. G. (2016). Assessment and Evaluation of Urban Transport on Sustainable Urban Development). 2nd International Conference on New Research in Civil Engineering, Architecture and Urbanism, March 15, 2016, Istanbul – Turkey.
 • Salan, M. S. A., Rahman, N., Rahman, S., Hossain, N., Mohiuddin, H., & Das, A. (2018). Formulation of Community-Based Strategies to Mitigate the Impact of a New Road Construction on Housing and Environment. International Journal of Town Planning and Management, 4(2), 48-58.https://www.researchgate.net/publication/330223778_Formulation_of_Community-Based_Strategies_to_Mitigate_the_Impact_of_a_New_Road_Construction_on_Housing_and_Environment
 • Sayafzadeh, A. Poladvand, A. (2018). development of highways and their role in reducing population density in central cities (case study: Tehran-Karaj-Hemat highway), Green Architecture, 13(2), 25-39 . [In Persian]
 • Soleimani Mehranjani, M. Zanganeh, A. Prizadi, T. Jahandar Lashki, GH (2023). Theoretical genealogy of intra-city highways and analysis of its effects on surrounding spaces, Applied Research Journal of Geographical Sciences, 22nd year, number 69, pp. 323-342 http://dx.doi.org/10.61186/jgs.23.69.323 . [In Persian]
 • Tennøy, A., Tønnesen, A., Gundersen, F. (2019). Effects of urban road capacity expansion – Experiences from two Norwegian cases, Transportation Research Part D, 69, 90–106. https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.01.024
 • Umoren,Victor, Moses Akpan,Victor & Jacob Atser. (2020). EFFECTS OF road transport infrastructure on the socio-economic development of Akwa Ibom state, A Journal of Faculty of Environmental Studies, University of Uyo, Ethiopian Journal of Environmental Studies and Management, 4(2), 83- 87. https://www.ajol.info/index.php/ejesm/article/view/69154/57201
 • Zhang, L., Li J-Q., Zhou K. , Gupta S. D. , Li M. , Zhang W-B. , Miller M. A. , y Misener J. , (2011). Traveler Information Tool with Integrated Real-Time Transit Information and Multimodal Trip Planning: Design and Implementation. Transportation Research Record, 2215(1), 1-10. https://doi.org/10.3141/2215-01
 • Zhou, Z., Duan, J., Li, W. , & Geng, S. (2021). Can Rural Road Construction Promote the Sustainable Development of Regional Agriculture in China?. Sustainability, 13(19), 10882. https://doi.org/10.3390/su131910882