آینده‌پژوهی پارامترهای اقلیمی در مواجهه با مناطق شهری (نمونه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

تغییرات اقلیمی در ایران با افزایش ناهنجاری‌های جوی نظیر بارش ناگهانی و سیل‌آسا، کاهش باران، افزایش متوسط دمای برخی شهرها و ایجاد خشک‌سالی گسترده همراه بوده است؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر تغییرات اقلیمی بر شهرهای حساس به آب، به‌خصوص شهر اصفهان، ارزیابی‌شده و نیز به پیش‌بینی این تغییرات پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس هدف، کاربردی و نیز بر اساس ماهیت، اکتشافی می‌باشد. همچنین از مدل دمارتن برای سنجش ضریب خشکی اصفهان استفاده‌شده است. در ادامه با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و به کمک اطلاعات ایستگاه‌های سینوپتیک شهر اصفهان و با استفاده از نرم‌افزار SDSM ابتدا تأثیرات مهم اقلیم سنجیده شده و سپس به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر این شهر در آینده نیز پرداخته‌شده است. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که شهر اصفهان به لحاظ آب و هوایی شرایط بسیار بحرانی را سپری می‌کند. اگر روند این تغییرات به‌گونه‌ای مهار نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تغییرات عظیمی در شهر اصفهان خواهیم بود. با توجه به نتایج روش دمارتن، مشاهده می‌شود که اصفهان در محدوده خشک و بیابانی قرار داشته و تغییرات اقلیمی به‌شدت بر آن تأثیرگذار است. علاوه بر این، نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی‌ها در نرم‌افزار SDSM که با داده‌های NCEP (بارش و دما) مورد ارزیابی قرار گرفت، نشان داد که شهر اصفهان تا سال ۲۰۵۰ شاهد گرم شدن ۲ درجه سانتی‌گرادی خواهد بود که این دما با تأثیرگذاری در کل شرایط جوی باعث بر هم خوردن الگوهای بارش و سایر متغیرهای ۲۶ گانه سازمان هواشناسی خواهد شد. این در حالی است که اگر تا سال ۲۰۵۰ تمهیداتی برای مهار افزایش دما (مبتنی برافزایش گازهای گلخانه‌ای) اندیشیده نشده باشد، این افزایش روند صعودی به خود گرفته و تا ۴ درجه سانتی‌گراد در سال ۲۰۸۰ افزایش خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future research of climatic parameters facing urban areas (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

 • Asghar Abedini 1
 • Negin Habib Pour 2
 • Fatemeh Khojasteh Maghal 2
1 Associate Professor in Department of Urban Planning, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Urmia, Iran.
2 MA Student of Urban Planning, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Climatic changes in Iran have been associated with increasing weather anomalies such as sudden and heavy rains, decreasing rain, increasing the average temperature of some cities, and causing widespread drought. Therefore, in this research, an attempt is made to evaluate the impact of climate changes on water-sensitive cities, especially the city of Isfahan, and to predict these changes. The research method in this article is applied based on its purpose and exploratory based on its nature. Also, Demartin's model has been used to measure the dryness factor of Isfahan. In the following, using document and library studies and with the help of information from synoptic stations of Isfahan city and using SDSM software, first the important effects of climate have been measured and then the effects of climate change on this city in the future have also been discussed. The findings of this research indicate that the city of Isfahan is going through very critical conditions in terms of climate. If the process of these changes is not curbed, we will see huge changes in the city of Isfahan in the not-too-distant future. According to the results of Demartin's method, it can be seen that Isfahan is located in a dry and desert region and climate changes strongly affect it. In addition, the results obtained from simulations in SDSM software, which were evaluated with NCEP data (rainfall and temperature), showed that Isfahan City will witness a warming of 2 degrees Celsius by the year 2050, which will affect the entire climate. It will cause the precipitation patterns and the other 26 variables of the Meteorological Organization to collide. This is despite the fact that if measures are not taken to curb the increase in temperature (based on the increase in greenhouse gases) by 2050, this increase will take an upward trend and will increase up to 4 degrees Celsius in 2080.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future studies
 • Climate change
 • canESM2
 • Urban areas
 • Isfahan
 • Alavi Nia, S. (2016). Assessment of the impact of climate change on the underground water resources of Isfahan-Barkhor plain. PhD thesis, Kashan University (Faculty of Natural Resources and Earth Sciences). https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/fff9fa86b1df48077810d54bf42c2b19 [In Persian]
 • Asakereh, H., & Gholami, A. (2021). Simulating maximum temperature recorded in Qazvin Synoptic Station Using Statistical Downscaling of CanESM2 Output. Scientific-Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR)30(118), 25-41.‏ 22131/sepehr.2021.246103 [In Persian]
 • Azad Jelodarlu, K., & Sadeqi, A. (2021). Projection of Quantitative Changes in Groundwater of Ardabil Plain under the Climatic Stresses Based on Precipitation and Runoff. Journal of Water and Soil Resources Conservation10(4), 95-108.‏ 30495/WSRCJ.2021.18083 [In Persian]
 • Azar, S. (2021). The evolution of the government's responsibility towards climate change, with a look at the Kyoto Treaty and the Paris Agreement. The second international conference on knowledge and technology of law and humanities. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/2528a4d74e605df1ca2642e9ab2bcc65 [In Persian]
 • Comprehensive plan of Isfahan. (2009). [In Persian]
 • ElZein, Z., Abdou, A., & Säumel, I. (2022). Lessons Learned for Drought Cities: Promising Steps towards Water Sensitive Urban Design in Arid and Semi-arid Cities.‏ https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1619130/v1
 • General Department of Meteorology of Isfahan Province, Isfahan Climatic Profile. [In Persian].
 • General Department of Meteorology of Isfahan province. (2023). https://www.esfahanmet.ir/fa/pages/22/show [In Persian]
 • Ghashang Zadeh, A., & Futuhi, F. (2021). The effect of fluctuation of precipitation due to climate change on crop production and water limitation management in Iran. The 10th International Conference on Rain Catchment Surface Systems . https://civilica.com/doc/1411106 [In Persian]
 • Hemmati, G. (2016). Localization of the model of water-sensitive cities (case study: Tehran metropolis). Master's thesis, Allameh Tabatabai University (Faculty of Social Sciences). https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/c3903bd8041daf7cde4bf6c84146d2b5 [In Persian]
 • Houshyar, M., Sobhani, B., & Hossein, A. (2018). Future projection of Maximum Temperature in Urmia through Downscaling Output of CanESM2 Model. Journal of Geography and Planning .4-15. https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_7598 [In Persian]
 • Jelodarlu, k. Sadeqi, A. (2021). Projection of Quantitative Changes in Groundwater of Ardabil Plain under the Climatic Stresses Based on Precipitation and Runoff. water and soil resources conservation. Volume 10, Issue 4, August 2021, Pages 98-108. 30495/wsrcj.2021.18083 [In Persian]
 • Karimian, R. (2020). Evaluation of executive policies in the city of Isfahan in the field of planning water-sensitive cities in the period of 2018-2018. Master's thesis in urban planning. Isfahan university of art. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/b4034563fc1d049564ed8203ff9f8def [In Persian]
 • Khorram Araei, M. (2020). Water-sensitive landscape design in arid and semi-arid regions (case study: university campus). Master's thesis in Landscape Architecture Engineering, Shahid Beheshti University, Faculty of Architecture and Urban Planning, Department of Landscape Architecture. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/6caf2586a31f843fb036796c086aa54c [In Persian]
 • Lee, S., Yigitcanlar, T., Dawes, L., & Goonetilleke, A. (2010). Investigating challenges and opportunities of water-sensitive urban design for knowledge-based development of Australian cities. Proceedings from The 3rd Knowledge Cities World Summit-From Theory to Practice, 676-686.‏. https://eprints.qut.edu.au/39235/1/39235.pdf
 • Malek Marzban, A., & Ertefaei, F. (2018). Introducing the water-sensitive city and its place in today's cities in order to optimally use urban water resources. The second international conference on civil engineering, architecture, and urban management in Iran. https://civilica.com/doc/973678 [In Persian]
 • Nowruz Zadeh, Hajar., Hassan Pourkashani, M., & Rasul Zadeh, A. (2022). Investigating climate changes and human activities in the flow rate of Qarasu River in Ardabil. The fourth National Conference of Hydrology of Iran. https://civilica.com/doc/1544693 [In Persian]
 • Radhakrishnan, M., Pathirana, A., Ashley, R. M., Gersonius, B., & Zevenbergen, C. (2018). Flexible adaptation planning for water-sensitive cities. Cities78, 87-95. https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.01.022
 • Rahimi, N. (2020). Reusing a solution to adapt existing buildings to climate change, the case study of Isfahan Dehdashti House and No. Haft House, Isfahan, 10th International Conference on Sustainable Development and Urban Construction. https://civilica.com/doc/1388214 [In Persian]
 • Rezaei, E., Ebrahimzadeh, D., & Eskandari Sani, D. (2019). Critical Analysis of Urban Water Policies in terms of Institutional Capacity (Case Study: Birjand City). Geography and Territorial Spatial Arrangement9(31), 73-92.‏22111/GAIJ.2019.4706 [In Persian]
 • Rezaei, M., Nohtani, M., Abkar, A., Rezaei, M., & Mirkazehi, R. M. (2014). Performance evaluation of statistical downscaling model (SDSM) in forecasting temperature indexes in two arid and hyper-arid regions (case study: Kerman and Bam).‏ https://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-417-fa.html [In Persian]
 • Samiei, S. (2021). An analysis of climate changes on the planet and the crises of natural resources and biodiversity of the world. The 4th International Conference of Biology and Earth Sciences, Hamadan, March 1400. https://civilica.com/doc/1447014 [In Persian]
 • Shahinejad, B., Kakavand, A., Yonesi, H., & Yousefi, H. (2022). Downscaling of Precipitation and Temperature Using CanESM2 Model Based on RCP Scenarios (case study: Horrood River). Iranian Journal of Ecohydrology9(3), 657-673. 22059/IJE.2022.346258.1664 [In Persian]
 • Shayesteh, M. (2019). Investigating the effects of climate and anthropogenic changes on the quality of Zayandeh Rood water basin with the help of GIS software. Master's thesis, Shahid Rajaee Tarbiat University (Faculty of Materials Engineering and Modern Technologies), random.ac.ir/viewer/a51378be541d587b9daf7b9eabbe834b [In Persian]