راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات در نشریه جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای

 • مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد.
 • مسئولیت کامل نوشتارها به عهدۀ نویسنده مسئول می­باشد و فصلنامه در این راستا هیچگونه مسئولیتی را عهده ­دار نمی­ گردد.
 • حجم مقاله با در نظر گرفتن محل جداول، اشکال، چکیده و فهرست منابع نباید از حدود ۱۲۵۰۰ کلمه و یا حداکثر ۲۰ صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند و یا از ۱۰ صفحه کمتر باشد.
 • مقالات باید با فاصله بین خطوطSingle  تحت نرم­افزار Word ۲۰۰۷  تهیه گردد. همچنین مقالات باید روی کاغذ A4 با حاشیه از بالا و پایین ۲.۵ سانتی متر، چپ ۲ سانتی­متر و راست ۳.۵ سانتی متر تایپ گردد.
 • فونت و سایز بخشهای مختلف مقاله مطابق با جدول زیر تنظیم شود:

بخش مقاله

فونت و سایز

عنوان مقاله

B Titr ۱۴pt, Bold

نام و مشخصات نویسندگان

B Nazanin, size: ۱۱, Bold

متن چکیده و واژگان کلیدی (فارسی)

B Nazanin, size: ۱۲, Bold

متن چکیده و واژگان کلیدی (انگلیسی)

Times New Roman, size: ۱۲

تیترهای اصلی

B Titr, size: ۱۴, Bold

تیترهای فرعی

B Nazanin, size: ۱۳, Bold, Italic

متن اصلی (فارسی)

B Nazanin, size:۱۴

متن اصلی (انگلیسی)

Times New Roman, size: ۱۲

عناوین اشکال و جداول

B Titr, size:۱۱, Blod

متن و پانویس جداول

B Nazanin, size:۱۱

پانویس  متن اصلی

B Nazanin, size:۱۱

منابع انگلیسی

Times New Roman, size: ۱۱

منابع فارسی

B Nazanin, size:۱۲

 • ساختار مقاله شامل عناصر ذیل می ­باشد:
 • صفحه عنوان:در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسنده­گان) و درجه علمی ذکر گردد. در این صفحه همچنین پست الکترونیکی، شماره تلفن و آدرس دقیق نویسنده مسئول، به همراه تاریخ ارسال مقاله جهت انجام مکاتبات ذکر گردد. نویسنده مسئول مکاتبات با درج علامت * مشخص شود.
 • چکیده:در صفحه دوم، چکیده شامل چکیده فارسی و انگلیسی و کلید واژه­ ها (۳ تا ۶ کلمه) ذکر گردد. چکیده فارسی مقاله از ۳۰۰ کلمه تجاوز نکند و بیانگر خلاصه­ ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته­ ها و نتیجه­ گیری باشد.
 • مقدمه:متضمن اطلاعات زمینه­ ای، ضرورت انجام پژوهش، سوالات بی­ پاسخ و نحوۀ پاسخ­دهی مقاله به آنها در خصوص موضوعات مقاله، مروری بر ادبیات موضوع و هدف  تحقیق.
 • مبانی نظری:متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه­ ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله دیدگاه صاحبنظران برجسته و پیشینه و در نهایت مدل مفهومی.
 • روش تحقیق:متضمن طراحی تحقیق، محدودۀ مورد مطالعه، نمونه­ های مورد بررسی، روش نمونه­گیری، نحوۀ جمع آوری اطلاعات، ابزار اندازه­ گیری و روش تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.
 • یافته­ های تحقیق:ارائه نتایج دقیق یافته­ ها مهم با رعایت اصول علمی و با استفادۀ از جدول­ ها و نمودارهای لازم.
 • نتیجه­ گیری:متضمن آثار و اهمیت یافته­ های پژوهش­ های مشابه دیگر با تاکید بر مغایرت­ها و علل آن، توضیح قابلیت­ تعمیم پذیری و کاربرد علمی یافته­ ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش­ های مرتبط با موضوع، نتیجه ­گیری، توصیه­ ها و پیشنهادهای احتمالی.
 • نحوه استناد: فهرست منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود:
 • ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه استاندارد مجلات علمی - پژوهشی باشد، به گونه ­ای که ابتدا نام مولف یا مولفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به آثار چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی و انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (موسوی، 1400: 15) یا (Cox: 2002: 15).
 • در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر آورده شود:
 • کتاب:نام خانوادگی مولف، نام مولف، سال چاپ، عنوان کتاب (با قلم ضخیم)، نوبت چاپ، ناشر، محل انتشار.
 • مقاله:نام خانوادگی مولف، نام مولف، سال چاپ، عنوان مقاله (با قلم ضخیم)، عنوان مجله، شماره مجله، ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.
 • مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد و مقالات مسترد نمی ­گردد.
 • مقالات به آدرس سایتhttps://grfs.urmia.ac.ir ارسال گردد.