راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات در نشریه جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

 • انواع مقالات مورد پذیرش در فصلنامه جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای:
 • مقالات اصیل (Original Article) 
 • مقالات مروری (Review Article)
 • گزارش‌ موردی (Case Report) 
 • مقاله کوتاه (Short Communication)
 • ارسال فایل‌های زیر به منظور آغاز فرایند بررسی مقاله الزامی است:
 • فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان
 • فایل اصلی مقاله با نام نویسندگان
 • مشخصات نویسندگان
 • فرم تکمیل شده تعهدنامه
 • فرم تعارض منافع (Conflict of Interest)
 • فایل کامل مشابهت یابی مقاله
 • چکیده مبسوط
 • فایلهای ارسالی می بایست به ترتیب ذیل باشند:

1) شیوه تنظیم فایل مشخصات مقاله به ترتیب شامل موارد زیر می­باشد:

 • عنوان کامل مقاله به فارسی 
 • عنوان کامل مقاله به انگلیسی 
 • اسامی فارسی و انگلیسی نویسندگان
 • آدرس کامل و مرتبه علمی نویسندگان
 • اطلاعات تماس مکاتبه ­کننده و سایر همکاران (شماره تلفن، دورنگار و پست­ الکترونیک)

2) شیوه تنظیم فایل متن اصلی مقاله به شرح زیر تهیه شود:

 • مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد.
 • مسئولیت کامل نوشتارها به عهدۀ نویسنده مسئول می­باشد و فصلنامه در این راستا هیچگونه مسئولیتی را عهده ­دار نمی­ گردد.
 • حجم مقاله با در نظر گرفتن محل جداول، اشکال، چکیده و فهرست منابع نباید از حدود ۱۲۵۰۰ کلمه و یا حداکثر ۲۰ صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند و یا از ۱۰ صفحه کمتر باشد.
 • مقالات باید با فاصله بین خطوط Single  تحت نرم ­افزار Word ۲۰۰۷  تهیه گردد. همچنین مقالات باید روی کاغذ A4 با حاشیه از بالا و پایین ۲.۵ سانتی متر، چپ ۲ سانتی­متر و راست ۳.۵ سانتی متر تایپ گردد.
 • قلم­های مورد نیاز برای متن

  - عنوان مقاله به فارسی با قلم B Nazanin سیاه و اندازه قلم 16

  - عنوان مقاله به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 14

  - نام نویسندگان به فارسی با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 13

  - نام نویسندگان به انگلیسی با قلم Times New Roman Bold و اندازه 12

  - آدرس نویسندگان به فارسی به­ صورت زیر نویس با قلم نازنین معمولی و اندازه قلم 9

  - آدرس نویسندگان به انگلیسی به­ صورت زیر نویس با قلمTimes New Roman  و اندازه 8

  - عناوین درجه یک شامل چکیده، کلمات کلیدی و ......با قلم نازنین سیاه و اندازه قلم 12

  - عناوین انگلیسی درجه یک شامل Abstract، Keywords و ..... با قلم Times New Roman Bold و اندازه 12

  - متن اصلی مقاله به زبان فارسی با قلم B Nazanin معمولی و اندازه قلم 12 و کلمات انگلیسی داخل متن اصلی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10

  - متن چکیده انگلیسی، کلمات کلیدی و منابع با قلم Times New Roman و اندازه 11

 • ساختار مقاله شامل عناصر ذیل می ­باشد:
 • صفحه عنوان: در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسنده­ گان) و درجه علمی ذکر گردد. در این صفحه همچنین پست الکترونیکی، شماره تلفن و آدرس دقیق نویسنده مسئول، به همراه تاریخ ارسال مقاله جهت انجام مکاتبات ذکر گردد. نویسنده مسئول مکاتبات با درج علامت * مشخص شود.
 • چکیده: در صفحه دوم، چکیده شامل چکیده فارسی و انگلیسی و کلید واژه­ ها (۳ تا ۶ کلمه) ذکر گردد. چکیده فارسی مقاله از ۳۰۰ کلمه تجاوز نکند و بیانگر خلاصه­ ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته­ ها و نتیجه­ گیری باشد.
 • مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه­ ای، ضرورت انجام پژوهش، سوالات بی­ پاسخ و نحوۀ پاسخ­دهی مقاله به آنها در خصوص موضوعات مقاله، مروری بر ادبیات موضوع و هدف  تحقیق.
 • مبانی نظری: متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه­ ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله دیدگاه صاحبنظران برجسته و پیشینه و در نهایت مدل مفهومی.
 • روش تحقیق: متضمن طراحی تحقیق، محدودۀ مورد مطالعه، نمونه­ های مورد بررسی، روش نمونه­گیری، نحوۀ جمع آوری اطلاعات، ابزار اندازه­ گیری و روش تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.
 • یافته­ ها و بحث: ارائه نتایج دقیق یافته­ ها مهم با رعایت اصول علمی و با استفادۀ از جدول­ ها و نمودارهای لازم.
 • نتیجه­ گیری: متضمن آثار و اهمیت یافته­ های پژوهش­ های مشابه دیگر با تاکید بر مغایرت­ها و علل آن، توضیح قابلیت­ تعمیم پذیری و کاربرد علمی یافته­ ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش­ های مرتبط با موضوع، نتیجه ­گیری، توصیه­ ها و پیشنهادهای احتمالی.
 • فهرست منابع و ماخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شود:
 • ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه استاندارد مجلات علمی - پژوهشی باشد، به گونه ­ای که ابتدا نام مولف یا مولفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به آثار چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی و انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (موسوی، 1400: 15) یا (Cox: 2002: 15).
 • هنگام ارجاع مطلبی در متن، نام نگارنده خارج از پرانتز قرار می­ گیرد و نام انگلیسی و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته می­شود، مانند:.....در پژوهشی پتراک (Petrak, 2015) و محمدی (Mohamadi, 2014) گزارش کردند ........ چنانچه منبع دارای یک نگارنده باشد، نام نگارنده و سال قید می­گردد مانند: ..............(Johnson, 1995). اگر منبع دارای دو نگارنده باشد، نام هر دو ذکر می­گردد. مانند: ...........( Wu, 2005 & Lee)..........اگر منبع دارای بیش از دو نگارنده باشد فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارت "و همکاران" (et al.,) درج گردد مانند: کیم و همکاران (Kim et al., 2008).
 • در بخش رفرنس ها (References)، از فرمت جدید استفاده شود و فقط منابعی که در متن به آنها ارجاع شده است ذکر گردند. منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی  مولفان تنظیم شده و قبل از چکیده انگلیسی آورده شود. طریقه نوشتن برخی از منابع به شرح زیر می­باشد:
 • مقالات مندرج در نشریات (نام مجلات به ­صورت کامل و اتالیک درج گردد)

Askegaard M., Hansen H.C., and Schjorring J.K. 2005. A cation exchange resin method for measuring long-term potassium release rates from soil. Plant and Soil, 271(1-2): 63-74.

 • در مورد کتاب تالیف شده (نام کتاب با حروف اول بزرگ و همراه با تعداد صفحات کل کتاب)

Marschner H. 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. 2nd Ed. Academic Press, London, 889p.

 •  در مورد فصلی از یک کتاب ویرایش شده ذکر صفحات مورد استفاده الزامی است.

Mulvaney R.L. 1996. Nitrogen-inorganic forms. In: Sparks D.L. (Ed.), Methods of Soil Analysis—Part 3. Chemical Methods—SSSA Book Series No. 5. Soil Science Society of America and American Society of Agronomy, Madison, pp. 1123–1184.

 • در مورد گزارش­هایی که به صورت چکیده (Abstract) منتشر می­ شوند، طرز نوشتن مانند مقاله نشریه است فقط در انتها کلمه Abst. در پرانتز آورده می­ شود:

……….Phytopathology, 71: 1004 (Abst.)

 • گزارش­های داخلی موسسات و چاپ نشده و گزارش­های سالانه قابل ذکر در فهرست منابع نمی ­باشند.
 •  در مورد خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره های علمی

Johnston A.E., and Goulding K.W.T. 1990. The use of plant and soil analyses to predict the potassium supplying capacity of soil. In: Development of K-fertilizer recommendations. Proceedings of the 22nd Colloquium of the International Potash Institute, International Potash Institute Bern Switzerland, pp. 177-204.

3) شیبوه تنظیم چکیده مبسوط (Extended Abstract)

چکیده مبسوط باید دارای ساختار زیر باشد:

مقدمه، روش تحقیق، بحث و نتایج، نتیجه‌گیری، واژه‌های کلیدی.

Introduction, Methods and Material, Results and Discussion, Conclusion, Keywords. 

این فصلنامه به منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان در ارزیابی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می‌کند. نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) ، سامانه همیاب (کلیک کنید) و سامانه Dupli Checker (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را  که مستقیما از سامانه‌های مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند همراه با ارسال مقاله به فصلنامه ارسال نمایند.