اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر تقیلو

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

facultystaff.urmia.ac.ir/ a.taghilou
a.taghiloourmia.ac.ir
0000-0002-5000-7943

h-index: 5  

سردبیر

میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/ m.mousavi
m.mousaviurmia.ac.ir
0000-0002-4814-5351

h-index: 12  

مدیر داخلی

ناصر سلطانی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/n.soltani
n.soltaniurmia.ac.ir
0009-0000-1064-1889

اعضای هیات تحریریه

وکیل حیدری ساربان

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا، برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

scholar.google.com/citations?user=o-vuPM0AAAAJ&hl=en
v_heidariuma.ac.ir

h-index: 5  

سعید ملکی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=ndFBNlYAAAAJ
malekisscu.ac.ir
0000-0001-6884-4259

h-index: 8  

تقی طاووسی

اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

scholar.google.com/citations?user=vXxDPM0AAAAJ&hl=en
t.tavousigep.usb.ac.ir
0000-0002-9719-6569

h-index: 10  

کمال امیدوار

اقلیم شناسی استاد آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

scholar.google.com/citations?user=vr-NfokAAAAJ&hl=en
komidvaryazd.ac.ir
0000-0002-4956-3002

h-index: 6  

صیاد اصغری سراسکانرود

ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

scholar.google.com/citations?user=OLjdP7YAAAAJ&hl=en
s.asghariuma.ac.ir
0000-0002-5015-904X

h-index: 8  

حسین غضنفرپور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

scholar.google.com/citations?user=GMghmy4AAAAJ&hl=en
ma1380uk.ac.ir
0000-0003-3562-1336

h-index: 5  

ابوالفضل قنبری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

scholar.google.com/citations?user=JmsJNiIAAAAJ&hl=en
a_ghanbaritabrizu.ac.ir

h-index: 6  

میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/ m.mousavi
m.mousaviurmia.ac.ir
0000-0002-4814-5351

h-index: 12  

علی اکبر تقیلو

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

facultystaff.urmia.ac.ir/ a.taghilou
a.taghiloourmia.ac.ir
0000-0002-5000-7943

h-index: 5  

ناصر سلطانی

جغرافیای سیاسی دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/ n.soltani
n.soltaniurmia.ac.ir
0009-0000-1064-1889

اعضای هیات تحریریه بین المللی

یورگن بروسته

جغرافیا/اکولوژی شهری استاد، گروه جغرافیا و زمین شناسی، دانشگاه پاریس لودرون سالزبورگ، اتریش

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602939115
juergen.breusteplus.ac.at
0000-0002-1276-0993

h-index: 30  

صفدر علی شیرازی

جغرافیا استاد، موسسه جغرافیا، دانشگاه پنجاب، پردیس Quaid-i-Azam، لاهور، پاکستان

scholar.google.com/citations?user=gjm6px4AAAAJ&hl=en
shirazi.geogpu.edu.pk
0000-0002-0537-8999

h-index: 15  

خدیجه شکرالله

جغرافیا دانشیار و رئیس گروه جغرافیا، دانشگاه کالج مسیحی فورمن، لاهور پاکستان

scholar.google.com/citations?user=6dD6_jMAAAAJ&hl=en
khadijashakrullahfccollege.edu.pk
0000-0002-8404-2691

h-index: 4  

ماریا ماکسین

برنامه‌ریزی فضایی استاد تمام و مشاور علمی موسسه معماری و شهرسازی و برنامه ریزی فضایی صربستان

scholar.google.com/citations?user=jDlhrqEAAAAJ&hl=en
micic70ayahoo.com
0000-0002-3695-5824

h-index: 13  

ولادیکا ریستیچ

علوم محیطی دانشیار علوم طبیعی، دانشکده اکولوژی کاربردی فوتورا، دانشگاه متروپولیتن، بلگراد، جمهوری صربستان.

scholar.google.com/citations?user=VUlbNuYAAAAJ
vladicar011gmail.com
0000-0002-8605-1698

h-index: 7  

مته باشار بایپینار

برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای دانشیار، دانشکده معماری، گروه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه استانبول

scholar.google.hu/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=PT5tFfcAAAAJ
metebaypinaristanbul.edu.tr
0000-0001-5035-8498

h-index: 6  

سومیر گورین

جغرافیا استاد تمام، دانشگاه اس. سیریل و متودوس، دانشکده علوم طبیعی و ریاضیات، موسسه جغرافیا، مقدونیه شمالی

scholar.google.com/citations?user=yqXOpikAAAAJ&hl=en
svemirpmf.ukim.mk
0000-0003-0883-7625

h-index: 7  

ویراستار ادبی نشریه

نیما بایرام‌زاده

برنامه‌ریزی شهری کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

scholar.google.com/citations?user=h8bcWGkAAAAJ
nima.bayramzadehyahoo.com
09371020254
0000-0003-2013-4922

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

رقیه پوربهرام

زبان‌شناسی کاربردی دکتری زبان‌شناسی کاربردی، ارومیه، ایران

scholar.google.com/citations?user=HVWhvbQAAAAJ&hl=en
r.pourbahramgmail.com
0000-0002-8784-4868

h-index: 3