تحلیل فضایی امنیت اجتماعی بر امنیت ذهنی گردشگران از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه: مناطق شهری کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 کارشناسی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده

امنیت از شاخص‌های اساسی رفاه انسان‌ها محسوب می‌شود و چرخ‌های رشـد و تعـالی جامعه و افراد آن در گرو تأمین این نیاز اساسی است. گردشـگری به‌عنوان یکـی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و رفـاه اقتصـادی بیشـتر کشـورها در سـایه وجـود امنیـت اجتماعی می‌تواند به رشد و بالندگی منتهی گردد. وجود امنیت به‌عنوان یکـی از اثرگذارترین شاخص‌های جذب گردشگر همواره موردتوجه پژوهشگران بوده اسـت، هدف پژوهش حاضر سنجش میزان امنیت ذهنی و اثرات آن در رضایت گردشگران شهر کاشان است و روش پژوهش کاربردی می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسشنامه از آزمون آماری تی تک نمونه‌ای و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان‌دهنده معنی‌دار بودن شاخص‌های آسودگی خاطر، نگرش، ارزش ادراک‌شده، آسایش، تصویر ذهنی و امنیت بر امنیت ذهنی گردشگران شهر کاشان است. یافته‌های حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که از بین شاخص‌های موردسنجش شاخص نگرش، بیشترین بارعاملی را با وزن 0.97 رتبه اول قرار دارد؛ و بیشتر از سایر عوامل بر امنیت ذهنی گردشگران تأثیر گذاشته است. عامل امنیت با بار عاملی 0.87 در مرتبه دوم قرار دارد. عامل آسودگی، عامل تصویر ذهنی، عامل ارزش، 0.85، 0.81، 0.79 و مقیاس آسایش با بار عاملی 0.22 در مرتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند پس از تجزیه‌وتحلیل جزئی‌تر شاخص‌ها در بین شاخص تصویر ذهنی رضایت گردشگران از انتخاب کاشان برای سفر با بارعاملی 0.81 بیشترین وزن عاملی را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of social security on the mental security of tourists from the perspective of residents (Case study: urban areas of Kashan)

نویسندگان [English]

 • Fateme Habibi Biron 1
 • Yones Gholami 2
 • Somia Shahrokhi Sardo 3
 • Neda Shafiei 4
1 MA Student of Urban Planning, Department Of Geography And Tourism, Faculty Of Natural Resources, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Associate Professor, Department Of Geography And Tourism, Faculty Of Natural Resources, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Bachelor of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 MA in Architectural Engineering, Islamic Azad University Bandar Abbas branch, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Tourism as an industry has both positive and negative effects. One of the positive effects of this industry is the mental security of tourists from the host community or citizens, this index is influenced by various factors, the measurement of which can be very important in planning for tourism. The aim of the current research is to measure the level of mental security and its effects on tourists' satisfaction with citizens and the choice of Kashan City. The research method is descriptive-analytical. One-sample t-test and Structural Equation Modeling were used to analyze the questionnaire data. The results obtained from the one-sample t-test show the significance of the indicators of peace of mind, attitude, perceived value, comfort, mental image, and security on the mental security of tourists in Kashan, Iran. The findings of the Structural Equation Modeling show that among the measured indicators, the attitude index has the highest factor loading with a weight of 0.97. And it has affected the mental security of tourists more than other factors. The security factor is in second place with a factor load of 0.87. The comfort factor, mental image factor, value factor, 0.85, 0.81, 0.79, and the comfort scale with a factor load of 0.22 are ranked next. After a more detailed analysis of the indicators, among the subjective image index, tourists' satisfaction with choosing Kashan for travel has the highest factor weight with a factor load of 0.81.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Analysis
 • Social Security
 • Mental Security
 • Urban areas
 • Kashan
 • Amiri, S. R, Nader,A .(2011). Theoretical and Strategic Foundations of Enhancing Social and Cultural Security in Tehran. Strategy, 20(2), 49-76. [In Persian] https://rahbord.csr.ir/article_124410.html
 • Applied Research Office of Police Command of Isfahan Province (1999). Special issue of the first national conference on security and sustainable development of tourism, police command of Isfahan province [In Persian]
 • Bayat, B. (2008). Sociology of the sense of security, first edition, Tehran, Amirkabir Publications [In Persian]
 • w.z (2005). Marketing tools as factorsin destination image formation. Master of Science Thesis, https://doi.org/10.31979/etd.fdmq-ww9n
 • Charmand consultants (2000). The revised plan of Isfahan master plan. General Directorate of Housing and Urban Development of Isfahan province[In Persian]
 • Chen, C., & Tsai, D. C. (2007). How destination image and valuetive factore affect behavioral intentions. Tourism Management, 28(4), 1115-1122. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.007
 • Esfandiar, K., Sharifi Tehrani, M.,& Shafii Ali, M. A. (2013). the role of security in creating the mental image of foreign tourists of the destination of Iran. International conference on the strategic development of tourism in the Islamic Republic of Iran, challenges and prospects. https://www.sid.ir/paper/848774/fa [In Persian]
 • Firouzjaian, A. A. (2014). Structural equation modeling with Imus. Mazandaran University [In Persian]
 • Ghasemi, F., Jalalabadi, L., Poormoosavi, R. S., & Kiyani Ghaleh No, Z. (2014). Analyzing the role of security in developing Iran’s foreign tourism. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 3(3(s)), 210–216. Retrieved from https://european-science.com/eojnss_proc/article/view/4101
 • Goli, A. (2012). Women and Safety in Public Urban Space: Case study of AZADI Park, Shiraz. JHS, 3(2), 143-164. http://jhs.modares.ac.ir/article-25-9674-fa.html [In Persian]
 • Gursoy, D., Chen, M.-H., & Kim, H. J. (2005). The US airlines relative positioning based on attributes of service quality. Tourism Management, 26(1), 57–67. doi:10.1016/j.tourman.2003.08.019
 • Hall, Michael (2008). Travel and Tourism in The Third World. New York, Routledg
 • Johansen, R. C. (2017). Developing a grand strategy for peace and human security: Guidelines from research, theory, and experience. Global Governance, 23(4), 525–536. doi:10.1163/19426720-02304001
 • Kiani Salmi, S., & Boshagh, M. R. (2016). Explaining the Effects of the Rose Festival from the Perspective of Local Residents A Case Study of Kashan. Tourism Management Studies, 11(34), 65-92. doi: 10.22054/tms.2016.5730 [In Persian]
 • Kővári, I., & Zimányi, K. (2011). Safety and security in the age of global tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 5(3–4), 59–61. doi:10.19041/Apstract/2011/3-4/10
 • Makooi, M., mousavi, M., & Javan, K. (2022). Analysis and Assessing the regional competitiveness in tourism development planning (Case study: Jolfa). Human Geography Research54(3), 1125-1142. doi: 10.22059/jhgr.2021.312426.1008197 [In Persian]
 • Mousavi, M., bahramijaf, S., & Mazandarani, D. (2021). Analysis of Tourism Competition Management in Border Areas (Case Study: Baneh Border Area). Border Science and Techniques10(2), 109-142. doi: 20.1001.1.25384090.1400.10.2.4.1 [In Persian]
 • Mousavi, M., Kabiri, A., Bayramzadeh, N., & Kamel Nia, R. (2023). Assessment of Vulnerability and Societal Security Level in Informal Settlements (Case study: Koshtargah neighborhood-Urmia). Societal Security Studies, 13(72), 151-176. doi: 10.22034/sss.2023.1266753.1825[In Persian]
 • Rabani, R., Shahivandi, A., Mansour Dehghannia, M., & Nazer Hazrat, J. (2011). Role of Police in Providing Security and Tourism Attraction (Case Study: Isfahan city). Societal Security Studies2(26), 39-60. http://sss.jrl.police.ir/article_11888.html?lang=en [In Persian]
 • Rahim Nia, F., Herandi, A., Fatemi, Z. (2012). Study of Relationship Quality with Customers on Perceived Quality and Customer Loyalty (case of five stare hotels in Mashhad city). Public Management Researches, 5(17), 83-101. doi: 10.22111/jmr.2012.681 [In Persian]
 • Sarukhani, B. (1996). An introduction to family sociology, Tehran: Soroush
 • Shahyoundi, Ah., Raisi Vanani, R., Soltani, M. (2008). The impact of psychological and social security on the attraction of foreign tourists (case example: Isfahan). Quarterly of order and security guards, 1(4), 137-165. https://www.sid.ir/paper/1883298846/fa [In Persian]
 • Simpson, J. J., Simpson, P. M., & Cruz-Milán, O. (2016). Attitude towards immigrants and security: Effects on destination-loyal tourists. Tourism Management, 57(C), 373–386. doi:10.1016/j.tourman.2016.06.021
 • Sinaii, V. (2010). Inefficiency, stagnation and crisis in Iran's tourism. Political and Economic Information Monthly, 16( 56), 35-78 [In Persian]
 • Weaver, D. & Opperman, M. (2000). Tourism Management, John Wiley and Sons Australia
 •