تحلیل روابط منطقه‌ای پیراشهری با مرکزیت استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز مطالعات بین‌‌الملل بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری علوم جغرافیایی از دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ آمایش شهری، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

چکیده

قلمروهای پیراشهری به‌عنوان فضایی اجتماعی ـ اقتصادی با ترکیبی از ویژگی‌‎های شهری و روستایی، اغلب به‌عنوان نواحی پیرامون شناخته می‌‎شود که در آن نظام‌‎های کشاورزی، شهری و طبیعی در تعاملی پایا و مداوم با یکدیگر قرار دارند. در این عرصه‌­ها پیوندهای گوناگونی بر­حسب شرایط و بسترهای اقتصادی بر­قرار است، این پیوندها می‌­توانند اثرات توسعه­ و یا ضدتوسعه برای هرکدام از فضاهای شهری و یا روستایی (به‌ویژه روستاها) ایجاد کند. این پژوهش با درک موضوع مذکور در پی تجزیه و پردازش روابط منطقه­‌ای پیراشهری در مرکز استان زنجان است؛ بنابراین با روش توصیفی- تحلیلی به نحوه ارتباطات متقابل روستاهای نمونه پیرامونی با شهر زنجان پرداخته است و در این راستا شاخص‌­های مرتبط که به‌وسیله مراجع مورد وثوق استخراج گردید به روایی قابل‌قبول رسیده و جهت تحلیل پژوهش مورداستفاده قرارگرفته‌اند، روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پیمایشی می­‌باشد. برای تحلیل داده­‌ها از مدل AHP و TOPSIS استفاده‌شده است. از سوی دیگر بر اساس روش مشارکتی که توسط پژوهشگران این تحقیق صورت گرفت و برخی از اسناد و منابع علمی قابل‌دسترس، میزان وابستگی هرکدام از روستاهای نمونه پیرامونی نسبت به مرکزیت شهر زنجان مشخص گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سکونتگاه‌های پیراشهری با وجود یکپارچگی فضایی با نواحی شهری به دلیل رشد سریع، پویایی و ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مختلط می‌تواند هم از نواحی شهری و هم از نواحی روستایی متمایز باشد و حالت سومی که هیچ‌کدام از سکونتگاه‌های قبلی نیست و یا هم شهری است و هم روستایی را به وجود آورد. همچنین نتایج نهایی تحقیق به وابستگی زیاد روستای والارود با شهر زنجان اشاره دارد و روستاهای دواسب، دیزج آباد و رازبین به ترتیب در رتبه­‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the regional relations of urban peripherals with the center of Zanjan province

نویسندگان [English]

  • Majid Karimipour Reyhan 1
  • Hasan Momeni 2
  • Amin Shahsavar 3
1 Associate Professor, Center for International Desert Studies, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Geographical Sciences from Kharazmi University and Researcher of Technological Studies Institute.
3 MSc in Geography and Urban Planning – Spatial Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Peri-urban territories as a socio-economic space with a combination of urban and rural characteristics are often known as surrounding areas where agricultural, urban, and natural systems are in stable and continuous interaction with each other. In these areas, there are various connections according to the conditions and economic bases. These connections can create development or anti-development effects for any of the urban or rural spaces (especially villages). By understanding the mentioned issue, this research aims to analyze these regional relations in the center of Zanjan province. Therefore, with a descriptive-analytical method, the method of mutual communication between the surrounding sample villages and the city of Zanjan has been studied, and in this regard, the relevant indicators that were extracted by trusted sources have reached acceptable validity and have been used for the analysis of the research. Documentary and survey information data was collected. AHP and TOPSIS models were used for data analysis. On the other hand, based on the collaborative method carried out by the researchers of this research and some available scientific documents and sources, the degree of dependence of each of the peripheral sample villages to the center of Zanjan city has been determined. The obtained results indicated that peri-urban settlements, despite their spatial integration with urban areas, can be distinguished from both urban and rural areas due to their rapid growth, dynamics, and mixed social, economic, and environmental characteristics. Also, the final results of the research indicate the high dependence of Valaroud village on Zanjan city, and the villages of Dovasb, Dizjabad, and Razbin are placed in the next ranks respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional relations
  • Urban Peripheral
  • link-dependency
  • Spatial flow
  • Zanjan city
Ahadnejad Roshani, M., Tahmasebi Moghaddam, H., Shami, F., & Moharrami, S. (2019). Spatial explanation of urban sprawl phenomenon (Case study: Qaemshahr city). Journal of Urban Social Geography, 6(1), 1-13. https://doi.org/10.22103/jusg.2019.1974 [In Persian]
Ahmadi, M., Heydari, M. T., & Bigdeli, M. A. (2019). Development Analysis of Pirashahr Villages with Economic Integration Approach (Case Study: Sohrain Zanjan Village). Preipheral Urban Spaces Development, 1(2), 107-120. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26764164.1398.1.2.9.1[In Persian]
Amirinejad, G., Donehue, P., & Baker, D. (2018). Ambiguity at the peri-urban interface in Australia. Land Use Policy, 78, 472-480. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.022
André Dauphiné, A. (2017). 5 - Theoretical Geolocation Models, Geographical Models with Mathematica. Elsevier, PP: 129-135.
Azmi, A., Feyz, P., Parvaneh, Z. (2017). Investigation the effects of urban sprawl on rural regions (case study: Kermanshah city). National Sustainable Development Conference, Kermanshah, Razi University, Kermanshah City, Kermanshah Province. https://civilica.com/doc/901475 [In Persian]
Bartels, L. E. (2020). Peri-urbanization as “Quiet Encroachment” by the middle class. The case of P&T in Greater Accra. Urban Geography, 41(4), 524-549. https://doi.org/10.1080/02723638.2019.1664810
Bons, A., Marín, B., Aho, P., & Vos, T. E.J. (2023). Scripted and scriptless GUI testing for web applications: An industrial case. Information and Software Technology, 158, 107172. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2023.107172
Dadashpoor, H., & Ahani, S. (2021). Explaining objective forces, driving forces, and causal mechanisms affecting the formation and expansion of the peri-urban areas: A critical realism approach. Land Use Policy, 102, 105232. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105232
Farzizadeh, Z., Babaie, M. (2016). Investigation the status of women's free time in rural society (case study: Hasanabad Sanjabi village in Delfan county). Woman in Development and Politics, 15(1), 101-122. https://doi.org/10.22059/jwdp.2017.61989 [In Persian]
Follmann, A. (2022). Geographies of peri‐urbanization in the global south. Geography Compass, 16(7), e12650. http://dx.doi.org/10.1111/gec3.12650
Geographical Organization of the Armed Forces (1990). Culture of the villages of the Islamic Republic of Iran, Zanjan. Volume 25. Ministry of Defense and Armed Forces Support. Tehran. [In Persian]
Ghadiri Masoum, M., Cheraghi M., & Rezvani, M. R. (2016). The effects of economic rural-urban relations on food security of rural households (Case study: Zanjan County). Space Economy & Rural Development, 4(14), 69-85. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.serd.4.14.69[In Persian]
Gharani Arani, B., Taromi, A., & Norouzi, A. (2019). Investigating the Drivers of Rural Agricultural Land use Change to Villa Gardens: A Case Study of South Baraan and Kararaj Rural Districts in Isfahan County. Journal of Rural Research, 10(2), 294-309. https://doi.org/10.22059/jrur.2019.277593.1340[In Persian]
Hui, R., & Wescoat Jr, J. L. (2019). Visualizing peri-urban and rurban water conditions in Pune district, Maharashtra, India. Geoforum, 102, 255-266. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.01.008
Jafarzadeh Pour, F. (2020). Investigating The Relationship Between Virtual Leisure Time and Generational Change. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 15(1), 189-214. https://doi.org/10.22055/qjsd.2020.16739[In Persian]
Jamshidi, A., Mousavi, A., & Javanmard, K. (2023). Comparison of the pattern of organizing the outskirts of urban areas (Case of study: England and India). Geography and Regional Future Studies1(1), 47-66. doi: 10.30466/grfs.2023.121358 [In Persian]
Karbasi Salmasi, A., & Kargar, B. (2023). Explaining the social dimensions of livability in informal settlements (Case study: Koshtargah neighborhood). Geography and Regional Future Studies1(2), 17-32. doi: 10.30466/grfs.2023.54897.1019 [In Persian]
Karimpour Reihan, M., & Shahsavar, A. (2023). Land-Use Planning: Conceptual Approach. Tahan Gostar Publication. Tehran. [In Persian]
Matthew, R., Chiotha, S., Orbinski, J., & Talukder, B. (2022). Research note: climate change, peri-urban space and emerging infectious disease. Landscape and Urban Planning, 218, 104298. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104298
Mohammadi, S., Moradi, A., & Hosaini, S. (2020). Identifying and Analyzing the Effects of Urban Creep on the Situation Development of Rural Areas around (Case Study: Villages around of Marivan City). JGS, 20(56), 55-74. http://dx.doi.org/10.29252/jgs.20.56.55[In Persian]
Moslemi, A., Tavakolina, J., Fanni, Z., & Razavian, M. T. (2022). Economic stability in suburban areas of Islamshahr. Preipheral Urban Spaces Development, 4(1), 87-106.  https://dorl.net/dor/20.1001.1.26764164.1401.4.1.5.6[In Persian]
Mousavi, M., Jahangirzadeh, J., Bayramzadeh, N., & Omidvarfar, S. (2023). An analysis of the state of good governance in Urban Peripheral villages of Urmia. Preipheral Urban Spaces Development5(2), 221-236. doi: 10.22034/jpusd.2023.397271.1270 [In Persian]
Mulya, S. P., Putro, H. P. H., & Hudalah, D. (2023). Review of peri-urban agriculture as a regional ecosystem service. Geography and Sustainability, 4(3), 244-254. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2023.06.001
Nasiri, E., & Nasiri, E. (2012). Analyzing reasons of migrant sending in small cities (case study Gheidar). Journal of Urban - Regional Studies and Research, 3(11), 119-138.  https://urs.ui.ac.ir/article_20005_e4fc3c6fdb36107c67b12216882f2a7e.pdf[In Persian]
Olfati, M., Haghigatiyan, M., Hejazi, N. (1400). Explanation of social, cultural and economic factors of reverse migration from city to village (case study: Sarpol-e Zahab County). Political and International Research Quarterly, 13(50): 182-161.   https://jpir.takestan.iau.ir/article_690383_f4b4a57c277c56bd55d94deb29dd12a0.pdf[In Persian]
Pahlavani, M., Zanganeh, A., Parizadi, T., & Soleimani, M. (2023). Explanation of the dispersion patterns of peri-urban areas of Karaj. Preipheral Urban Spaces Development, 5(1), 149-172. https://doi.org/10.22034/jpusd.2023.357381.1227[In Persian]
Peterson, A. C., Ghersi, B. M., Campanella, R., Riegel, C., Lewis, J. A., & Blum, M. J. (2020). Rodent assemblage structure reflects socio-ecological mosaics of counter-urbanization across post-Hurricane Katrina New Orleans. Landscape and Urban Planning, 195, 103710. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103710
Piras, F., Scappini, B., & Meloni, I. (2022). The transformation of urban spaces as a cycling motivator: the case of Cagliari, Italy. Transportation Research Procedia, 60, 60-67. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.009
Rafiei, M. R., Khatibi, S. M. R., & Davoodpour, Z. (2021). The Explanation of the Peri-Urban Concept and the Factors Affecting Its Creation and Development. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 17(92), 29-50. https://doi.org/10.22034/bagh.2020.194075.4215[In Persian]
Ramírez-Agudelo, N. A., Porcar Anento, R., Villares, M., & Roca, E. (2020). Nature-based solutions for water management in peri-urban areas: barriers and lessons learned from implementation experiences. Sustainability, 12(23), 9799. https://doi.org/10.3390/su12239799
Ruoso, L. E., & Plant, R. (2018). A politics of place framework for unravelling peri-urban conflict: An example of peri-urban Sydney, Australia. Journal of Urban Management, 7(2), 57-69. https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.05.001
Saeedi, A. (2017). The Basics of Rural Geography. Tehran. Samt Publication, 15th Edition. [In Persian]
Sahana, M., Ravetz, J., Patel, P. P., Dadashpoor, H., & Follmann, A. (2023). Where Is the Peri-Urban? A Systematic Review of Peri-Urban Research and Approaches for Its Identification and Demarcation Worldwide. Remote Sensing, 15(5), 1316. https://doi.org/10.3390/rs15051316
Shirkhani, H., & momeni, H. (2021). Explain the spatial-spatial factors in the surrounding villages. Geography and Human Relationships, 3(4), 532-541. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1400.3.4.33.8[In Persian]
Statistical Annals of Zanjan Province. (2019). Management and Planning Organization of Zanjan Province. [In Persian]
Taleshi, M., Soltani Moghaddas, R., Ghaffari, S. R., & Karamifar, E. (2016). Investigating the Impact of Economic Structure of Agricultural Products on the Urban-Rural Relationship (Case Study: Central District of Dezful County). Journal of Research and Rural Planning, 5(2), 195-212.  https://doi.org/10.22067/jrrp.v5i2.51554[In Persian]
Varkey, A. M., & Manasi, S. (2019). A review of peri-urban definitions, land use changes and challenges to development. Urban India, 39(1), 96-146.https://www.proquest.com/docview/2634091421?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&sourcetype=Scholarly%20Journals#
Villages Lexicon of Zanjan County. (2013). Zanjan Governorate Planning Deputy. [In Persian]
Wibisono, B. H., & Sulistya, A. Y. (2022). Contemporary urban development of Yogyakarta municipality's peri-urban areas. World Review of Science, Technology and Sustainable Development, 18(2), 135-158. https://doi.org/10.1504/WRSTSD.2022.121305
Wubie, A. M., de Vries, W. T., & Alemie, B. K. (2021). Synthesizing the dilemmas and prospects for a peri-urban land use management framework: Evidence from Ethiopia. Land Use Policy, 100, 105122. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105122
Zhu, Y. G., Reid, B. J., Meharg, A. A., Banwart, S. A., & Fu, B. J. (2017). Optimizing Peri-URban Ecosystems (PURE) to re-couple urban-rural symbiosis. Science of the Total Environment, 586, 1085-1090. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.094