دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 1-112 (زمستان) 

مقاله مروری

Citizen Satisfaction with Municipal Services: A Meta-analysis

صفحه 64-80

10.30466/grfs.2024.55104.1041

Nadia Shahzada؛ Sanaullah Panezai؛ Asma Khan Kakar