آینده‌پژوهی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با استفاده از مدل‌های ترکیبی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: شهر سقز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، ارومیه، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

بافت­های فرسوده شهری پهنه­های از شهر هستند که در قیاس با سایر بافت­ها از توسعه بازمانده و شاهد متروکه شدن واحدهای مسکونی، از میان رفتن فعالیت­ها، فرسودگی کالبدی، منزلت اجتماعی و کاهش سرزندگی و زوال اقتصادی شده­اند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بازآفرینی بافت­های فرسوده سعی داشته است در ابتدا با بررسی وضعیت آسیب­های حاصل از فرسودگی و سطح­بندی آن‌ها تحلیلی از وضعیت موجود شهر سقز داشته باشد تا متناسب با آن الگوی ذهنی کارشناسان جهت بازآفرینی مشخص و پیشنهادهای عملی تعیین گردند. در همین ارتباط روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده است که جهت بررسی و شناسایی آسیب­های ناشی از بافت­های فرسوده و سطح­بندی آن‌ها از مدل JHA و برای تحلیل ذهنیت کارشناسان جهت استخراج بهترین الگوی ذهنی بازآفرینی از تحلیل عاملی کیو استفاده‌شده و در نهایت برای بیان شیوه پیاده‌سازی الگوی موردنظر، از تحلیل شبکه در محیط GIS بهره برده شده است. لازم به توضیح است که نمونه تحقیق حاضر 15 نفر بود­ه که به روش هدفمند انتخاب‌شده‌اند. یافته­های تحقیق نشان داده است که از 16 خطر بالقوه بافت­های فرسوده در سطح شهر سقز 50 درصد از آن‌ها در سطح غیرقابل‌قبول بوده­اند، که لزوم بازآفرینی را نشان می­دهند. در همین ارتباط، نتایج حاصل از تحلیل ذهنیت کارشناسان نمودار سه الگوی ذهنی (اول؛ تجاری­سازی، دوم؛ مدیریت یکپارچه و واحد شهری، سوم؛ نظارت و کنترل بر ساخت‌و‌ساز) برای بازآفرینی بوده، که الگوی اول مهم‌ترین آن‌ها ارزیابی‌شده است. در همین راستا برای پیاده­سازی الگوی تجاری‌سازی بافت­های فرسوده سقز، با شناسایی 7 نقطه مستعد در نواحی فرسوده و چهار مرکز رقیب، مرکز 5 با ارتباط با 149 نقطه جمعیتی و تحت پوشش قرار دادن 3504 نفر در فاصله 10 دقیقه بهترین موقعیت را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future research on the regeneration of worn-out urban textures using mixed models from experts' points of view (case study: Saqqez city)

نویسندگان [English]

  • Ali Motahari 1
  • Mohammad Rasoli 2
  • Sharareh Saidpour 3
1 Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Shahid Rajaee, Farhangian University, Urmia, Iran.
2 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Human Sciences, Zanjan University, Zanjan, Iran.
3 PhD student in Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Worn-out textures are parts of the city that have not been developed compared to other textures and we have witnessed residents abandoning them. In this regard, the present research has aimed at recreating worn-out textures, while examining the state of damage to have an analysis of the current situation of Saqqez city, in order to determine the mental model of experts for re-creation and provide practical suggestions. The present research method was descriptive-analytical which used the JHA­ model to check and identify damage caused by worn-out textures and used the Q factor to analyze the mentality of experts to extract the best mental model of recreation and finally used network analysis in GIS to explain how to do it from the desired pattern. It is necessary to explain that the sample of this research was­ 15 people which have been selected in a purposeful way. Research findings have shown that 50% were at an unacceptable level of 16 potential hazards from worn-out urban textures in Saqqez which shows the necessity of regeneration. In this regard, the results of the analysis of the experts' mentality have shown three mental models (First commercialization, second: integrated management and urban unit, third: Supervision and control of construction) to recreate and the first model is the most important. Findings show that Center ­5 has the best position by connecting with 149 population points and covering 3504 people within ­10 minutes by identifying 7 prone points in worn-out areas and four competing centers to implement the commercialization model from worn-out textures in Saqqez.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JHA
  • Q factor analysis
  • Network analysis
  • Regeneration
  • Saqqez city
Abboudi, F., Zarei, S. (2021). Explanation and planning of urban housing with flexibility in dilapidated structures  (­Case Study: Saqqez). Quarterly Journal of Urban Design Studies and Urban Researches, 17(4), 9-22. URL: http://shij.ir/udsj/upload/udsj/Content/001129_23/02-UDSJ-No17-36837.pdf  [In Persian]
Afshari Kermani, M. H., Yazdani, H. R., & Hashemian, M. H. (2022). Identifying Family Counselors' Attitudes towards the Causes of Extramarital Relationships among Couples in Tehran. The Journal of Woman and Family Studies, 10(1), 36-60. URL: https://ensani.ir/file/download/article/1662526765-10000-1401-1-2.pdf  [In Persian]
Aghaeizadeh, E., Hesam, M., & Mohammadzadeh, R. (2019). Evaluation of social capital in the process of urban regeneration in the urban problematic fabric (Case Study: Rasht). Urban Structure and Function Studies6(19), 145-167. doi:  https://doi.org/10.22080/shahr.2019.15457.1685  [In Persian]
Akbari Emami, S. (2021). Identify managers' perceptions of the strategies that affect the creation of sustainable human resource.  Sustainable Human Resource Management, 3(5), 250-229. URL:  https://shrm.journals.umz.ac.ir/article_3790.html?lang=en  [In Persian]
Alipour, M. H. (2013). The study of social and structural on gentrification in old tissue for Rafsanjan. Journal of Urban Ecology Researches, 4(7), 21-32. Doi: https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383930.1392.4.7.2.9 [In Persian]
Amiri, KH Masoud, M., Moradi Chadgani, D., Safi Esfahani, F., Sadeghi, N. (2021). Designing an E- Participation Pattern to Regeneration in the Urban Decline of Isfahan. Journal of Geography and Environmental Studies, 10(39), 77-89. URL: https://journals.iau.ir/article_683351.html?lang=en  [In Persian]
Andalib, A. (2010). Principles of Urban Renovation: A New Approach to Worn Texureres. Tehran: azarakhsh. URl:  https://yun.ir/7zza3e  [in Persian]
Andalib, M., & Solimani, M. (2017). Identification and Ranking the factors of hoarding outbreak; Using Analytical Hierarchy Process (AHP). Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal, 10(1), 41-58. URL: http://ensani.ir/fa/article/  [In Persian]
Azhdari, D., Ketabchi, A. (2022). Analysis of the application of culture-led regeneration approach in deteriorate area and participatory needs assessment to prioritize strategies using the integrated SWOT-QSPM model Case study: Kushk Abbas Ali neighborhood of Shiraz,  Iranian Urbanism, (5) 8, 128-149. URL: http://ensani.ir/file/download/article/1650367440-10299-8-9.pdf  [In Persian]
Babaiyan, A. (2020). Assessing project safety risks with PFMEA and JHA methods, Supervisor - Mohammad Jafar Shaharaki, Pars Institute of Architecture and Art, Pars University. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/db189518bf422968d1db71d3eb7a1ad3  [In Persian]
Baby, s. (2013), AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources, Innovation, Management and Technolog, 4 (2). URL:  https://www.ijimt.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=42&id=672
Bahrami, F., Khadem Al-Husseini, A., saberi, H., & Mokhtari Malekabadi, R. (2022). Measuring the Impact of Cultural-Led Regeneration Components on Sustainable Tourism Development in Historical Deteriorate Fabric of Isfahan City. Journal Geography (Regional Planning), 12(46), 419-433. Doi: https://doi.org/10.22034/jgeoq.2022.301964.3269 [In Persian]
Bakhshi M, piri S, Estalaji A. (2022). Cultural axis emphasizing the enhancement of the quality of the environment (case study: Enghelab Street. Applied Researches in Geographical Sciences, 22 (67):241-257. Doi: http://dorl.net/dor/20.1001.1.22287736.1401.22.67.17.4  [In Persian]
Bayramzadeh, N., & Foadmarashi, M. (2023). Spatial analysis of the development of townships from the perspective of physical indicators of livability (Case study: the townships of West Azerbaijan province). Geography and Regional Future Studies, 1(2), 1-16. doi: 10.30466/grfs.2023.54809.1007[In Persian]
Danai Fard, H.; Hosseini, Y.; Sheikha, R. (2012), Q-theoretical frameworks methodology and research framework, first edition, Tehran Safar Publications https://www.gisoom.com/book/1938994/ [In Persian]
Dean, K., Trillo, C. (2019). Assessing sustainability in housing led urban regeneration: Insights from a housing association in Northern England, Architecture_MPS, 15(2), 1-18
DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.105224
Dominik dos Santos Figueiredo,Y., Aparecida Prim,M., Aparecida Dandolini,G.(2022). Urban regeneration in the light of social innovation: A systematic integrative literature review, Land Use Policy, 113, 1-17.  Doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105873
Ebrahimi, B. (2021). Investigating effective areas in regenerating worn-out urban fabric Case study: Shushtar city. Geography and Human Relationships, 4(1), 311-330. https://doi.org/10.22034/gahr.2021.296422.1586  [In Persian]
Ebrahimzadeh,E. (2017). Identifying the hazards of laboratory activities and how to control them using the JHA method (job hazard analysis), Environmental Management, 2(2), 140-144. URL: file:///C:/Users/LaVan/Downloads/1000751397a15.pdf [In Persian]
Ghaderi, R., Rasuli, M., Mamsharifi, A., & Sheikhi Nasab, M. (2022). The analysis of importance & performance of key factors in regeneration of worn-out urban texture A case study The Urmia city. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 10(2), 229-248. Doi: https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2022.334386.1619  [In Persian]
Ghane, M., Arvin, M., & Maleki, S. (2020). Measuring the Capacity to Utilize Urban Development Stimulants in Regeneration of distressed urban fabric (Case study: Shahjogh neighborhood of Semnan). Geography and Territorial Spatial Arrangement10(34), 1-22. Doi: https://doi.org/10.22111/gaij.2020.5273 [In Persian]
Gu, ZH., Zhang, X.(2020), Framing social sustainability and justice claims in urban regeneration : A comparative analysis of two cases in Guangzhou, Land Use Policy, 102, 1-18. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105224
Hekmatnia, H., Mousavi, M., Saidpour, S., & Rasouli, M. (2021). Regeneration of Deteriorated Urban Areas with Earthquake Critical Management Approach (case study: Saqqez City). Journal of Natural Environmental Hazards, 10(29), 87-106. Doi:  https://doi.org/10.22111/jneh.2020.33764.1650  [In Persian]
Heydari, A. (2013). Spatial- Physical Analysis of Future development of Saqqez city with point on Smart Urban Growth Indicators by Entropy Shannon Model. Geography and Urban Space Development, 0(2), 67-94. Doi: https://doi.org/10.22067/gusd.v0i0.18024 [In Persian]
Jamshidi, A., Mousavi, A., & Javanmard, K. (2023). Comparison of the pattern of organizing the outskirts of urban areas (Case of study: England and India). Geography and Regional Future Studies, 1(1), 47-66. doi: 10.30466/grfs.2023.121358[In Persian]
Kana, K, (2012), An experiment in urban regeneration using culture and art in Senba,
Osaka’s historic urban center, with a focus on the regeneration of urban space, City,
Culture and Society 3 (2012) 151–163. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ccs.2012.06.006
Karam Doost, M. (2017). The role of urban management in the regeneration of worn-out structures in District 19 of Tehran Metropolitan Municipality. Master's thesis in Geography under the guidance of Dr. Alireza Sayafzadeh, Payam Noor University, Ray Center. URL:
Karbasi Salmasi, A., & Kargar, B. (2023). Explaining the social dimensions of livability in informal settlements (Case study: Koshtargah neighborhood). Geography and Regional Future Studies, 1(2), 17-32. doi: 10.30466/grfs.2023.54897.1019[In Persian]
Kotze, N. & de Vries, L. (2019) Resuscitating the African Giant: Urban Regeneration and
Inner-City Redevelopment Initiatives along the ‘Corridors of Freedom ‘in Downtown
Johannesburg, Geographia Polonica, 92(1), 57-70. URl: https://doi.org/10.7163/GPol.0136
Lees, L & Melhuish, C. (2015). Arts-led regeneration in the UK: The rhetoric and the evidence on urban social inclusion. European urban and regional studies, 22(3), 242-260.
Melillo­, p., Pecchia, l. (2016). What is the appropriate sample size to run analytic hierarchy process in a survey-based research?. International Symposium on the Analytic Hierarchy Process. https://www.researchgate.net/publication/327735938.  
Mohammad Salehi, Z., Shaikhi, H., & Rahimion, A. (2013). Physical–EnviromentalRehabilitaion of The Central Core Of City Textures, Toward Urban Sustainable Development (Case Study: Centeral Texture Of The Khorramabad City). Motaleate Shahri, 2(7), 73-88. URL: https://urbstudies.uok.ac.ir/article_5949.html?lang=en ­[In Persian]
Nasiri Handeh Khale, A. (2021), measuring and evaluating the effects of good governance on the sustainable regeneration of worn-out urban tissues in Khorram Abad. Quarterly Journal of Geographical Studies of Mountainous Regions, (2) 4. 133-150 URL: https://gsma.lu.ac.ir/article-1-230-en.pdf  [In Persian]
Nikpour, A., & Hasanalizadeh, M. (2020). Investigating and analyzing the extent to which worn-out tissue adapts to poverty zones (Case study: Ghaemshahr, Mazandaran). Physical Social Planning, 7(1), 45-60. Doi:­ https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455471.1399.7.1.3.0  [In Persian]
Parry, J.A., Showkat, A.G. and M. Sultan Bhat, M. (2018). GIS based land suitability analysis using AHP model for urban services planning in Srinagar and Jammu urban centers of India. Urban Management, 7(2), 1-11. Doi:  https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.05.002
  Pellicelli, G., Rossetti, S., Caselli, B., Zazzi, M. (2022). Urban regeneration as an opportunity to redesign Sustainable Mobility. Experiences from the Emilia-Romagna Regional Call., Transportation Research Procedia, 60, 576-583.https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.12.074
  Pourmahdi Amiri, M. (2022). Investigating the feasibility of recreating the worn-out urban fabric in order to improve the quality of life from the perspective of citizen participation. Geography and Human Relationships, 4(4), 457-474. Doi: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1401.4.4.27.9  [In Persian]
Pourmohammadi, M.R., Babaei Aghdam, F., Naimi, K. (2020). Sustainable regeneration of low-lying urban settlements with a new foresight approach, case study: low-lying urban settlements in Sanandaj. Scientific Journal of Geography and Planning, 24(73), 67-93. Doi: https://doi.org/10.22034/gp.2020.10822  [In Persian]
Rasoli, M., Ahdinejad, M., & Heydari, M. (2021). Significance Analysis - The performance of key success factors in regenerating worn-out urban (Case study: Zanjan city). Quarterly Journals of Urban and Regional Development Planning, 6(16), 149-178. Doi: https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59442.1301  [In Persian]
Rasooli, M., Ahadnejad, M., & Heydari, M. T. (2021). Regeneration Explanation of Urban Old Textures with the Integrated Method of FEMA and SMART (Case Study: Zanjan City). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 11(40), 109-130. Doi:  https://doi.org/10.22111/gaij.2021.6512  [In Persian]
Safari, A., & Kheyri, N. (2018). Identify the Employees' Mental Pattern about Electronic Monitoring at Work by Q Method. Management Studies in Development and Evolution, 27(89), 91-117. Doi: https://doi.org/10.22054/jmsd.2018.27027.2539 [In Persian]
Safdari, S., Pourjafar, M. R., & Ranjbar, E. (2014). Culture led regeneration, grounds of promoting cultural interactions (Case Study: the historical context of Mashhad). Urban Devlopmnt, 4(47, 48), 25-39. https://www.haftshahrjournal.ir/article_14668.html?lang=en  [In Persian]
Sajadi, J., Ardalani, R., Mandegar, R., Jamali, A., & Rassouli, K. (2019). Defining the Spatial Indicators of Promoting Social Sustainability with an Urban Regeneration Strategy Approach (Case Study: Sanandaj Historical Context).  Urban and Regional Development Planning, 4(9), 147-179. Doi: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24766402.1398.4.9.6.1  [In Persian]
Sarvar, H. (2019). Identification worn-out urban textures Based on the physical parameters. Journal sustainable city, 2(1), 1-14.  URL: https://www.jscity.ir/article_91206.html?lang=en  [In Persian].
Shahinifar, M., & Shohani, N. (2021). The Analysis of Factors affecting Regeneration of Urban Spaces from Users’ Perspective (Case Study: Central Texture of Kermanshah City). Geography and Urban Space Development, 7(2), 167-149. Doi: https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383531.1399.7.2.8.7  [In Persian]
Shiri, B., & Maroofnezhad, A. (2019). Reviews of Social Perspective a Dysfunctional Urban Textures (Case Study:Nahzatabad Sector, Metropolis of Ahvaz). Quarterly Journal of Geography Environment Preparation, 11(43), 235-252. URL: https://ebtp.malayer.iau.ir/article_663605.html?lang=en [In Persian]
Soleimani, M., Zanganeh, A., & Ahmadi, M. (2016). Worn-out fabrics have a capacity for the internal development of cities (case study: Saqqez city). National conference of worn and historical urban textures. URL: https://www.sid.ir/paper/875711/fa#downloadbottom  [In Persian]
Statistical Center of Iran. (2015). Population statistics of Saqqez city. https://www.amar.org.ir/  [In Persian]
Stryjakiewicz, T., Kudłak, R., Ciesiółka, P., Kołsut, B., & Motek, P. (2018). Urban Regeneration in Poland’s Non-Core Regions. European Planning Studies, 26(2), 316-341. URL: https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1361603
Thomson, G., Newman, P. (2018). Urban fabrics and urban metabolism – from sustainable to regenerative, cities, Resources. Conservation and Recycling, (132), 218-229. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.01.010