دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1403، صفحه 1-101 (بهار) 

مقاله پژوهشی

آینده‌پژوهی نظام سکونتگاهی در مناطق مرزی (نمونه موردی: استان کرمانشاه)

صفحه 1-19

10.30466/grfs.2024.55178.1049

سید عباس رجائی؛ سید علی بدری؛ حسین منصوریان؛ مهدی بابایی