ارزیابی میزان تحقق شاخص‌های شهر سالمندمحور در بافت قدیمی و ناکارآمد شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

2 دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران.

4 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گرایش آمایش شهری، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، ایران.

چکیده

سالمندان و معلولان از جمله قشرهایی هستند که با مشکلات فراوانی در شهر مواجه‌اند. آنان با وجود تمایل به شرکت در تعاملات اجتماعی و استفاده از فضاهای عمومی از فضای شهری مناسبی که امکان زندگی مستقل را برای آنان فراهم سازد، برخوردار نیستند. روش تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی-پیمایشی می‌باشد. مؤلفه‌های شهر دوستدار سالمند بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در مورد این‌گونه شهر استخراج شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می‌دهد فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای افراد معلول و سالمند در بافت ناکارآمد و قدیم شهر ساری دسترسی آنان را به امکانات شهری با سختی مواجه کرده است و همچنین نابسامانی فضاهای شهری که نشأت گرفته از رشد ارگانیک شهر در چند دهه گذشته بوده است عمدتاً در این قسمت از شهر نمود یافته است و عدم انطباق با نیازها و خواسته‌های این افراد سبب منزوی شدن آن‌ها شده است. در کل نیمی از فرضیات تحقیق پذیرفته و نیمی دیگر رد شدند. وضعیت در بخش فضای باز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل نامطلوب‌تر از بخش‌های دیگر ارزیابی شد، در مقابل بخش‌های خدمات اجتماعی و تا حدودی مسکن وضعیت تا حدودی بهتر بود. به‌طورکلی بافت ناکارآمد ساری راه دراز تا تبدیل‌شدن به یک شهر دوستدار سالمند و یا معادل آن دارد. این امر با توجه به کمبودها و نقاط ضعف کالبدی، ‌فیزیکی و رشد ارگانیک و آشفته این بخش چندان عجیب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the realization of the indicators of the elderly-oriented city in the old and inefficient context of Sari City

نویسندگان [English]

  • Pari Shokri Firouzjah 1
  • sadegh seidbeigi 2
  • Pouran Aravand 3
  • Mohsen Moghadam Habibzadeh 4
1 Department Research Assistant Professor, Department of Economic, Social and Extension Research, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran.
2 PhD in Geography and Urban Planning, Tehran Science and Research Unit, Tehran Islamic Azad University, Iran
3 Master of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Iran.
4 Master's Degree in Geography and Urban Planning, Urban Design, Central Tehran Azad University, Iran.
چکیده [English]

Elderly and disabled people are among the groups that face numerous challenges in the city. Despite their desire to participate in social interactions and use public spaces, they do not have access to suitable urban spaces that provide them with the possibility of independent living. The present research is of an applied nature and is a descriptive survey in terms of methodology. The components of an elderly-friendly city have been extracted based on the World Health Organization guidelines for such cities. The overall results of the study show that the lack of necessary infrastructure for disabled and elderly individuals in the inefficient and old fabric of Sari City has made their access to urban facilities difficult. The urban space mismatch, which has arisen from the organic growth of the city in recent decades, is mainly found in this part of the city and has led to their isolation due to non-compliance with their needs and desires. In general, half of the research hypotheses were accepted, while the other half were rejected. The situation in the open space and transportation infrastructure section was evaluated as less undesirable than other sections, while the social services and housing sections were somewhat better. In general, turning Sari into an elder-friendly city or its equivalent has a long way to go due to its physical, structural, and organic growth shortcomings and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Senior-oriented city
  • Old Texture
  • Inefficient Texture
  • Sari city
Abardasht Consulting Engineers (2016). Sari City Historical Context Revival Plan- Qaran St. Development Plan - Mazandaran. http://abrdasht.com/ [In Persian].
Abbasi, E. (2015). Socialism as a method of analysis: an attempt for indigenization in social sciences. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 7(2), 23-56.  https://www.sid.ir/paper/152462/fa [In Persian].
Alizadeh M., Fakhrzah H., Sharifi F., Mohammadi A. M., & Nazari N. (2013) A review analysis of the performance of trustee organizations in the country's aging program. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism, 13(1), 74-81. https://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5094-en.html  [In Persian].
Cerin, E., Nathan, A., Van Cauwenberg, J., Barnett, D. W., & Barnett, A., (2017). on behalf of the Council on Environment and Physical Activity (CEPA) – Older Adults working group. The neighborhood physical environment and active travel in older adults: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(15), 1-23. doi:10.1186/s12966-017-0471-5.
Environmental role consulting engineers (2002), Sari city old texture design. https://www.irna.ir/news/84981396 [In Persian].
Ghanbarian, S., Warsi, H., & Beyk Mohammadi, H. (2011). Investigating the choice of the place to spend leisure time of the elderly with emphasis on individual factors (case study of areas 3 and 5 of Esfahan). Geography and Environmental Planning (Isfahan University Humanities Research Journal), 22(2 (consecutive 42)), 159-170. SID. https://sid.ir/paper/450945/fa. [In Persian].
Gholami, M., Amininejad, G., & Benari, K. (2022). Measuring and evaluating the indicators of the elderly-friendly city (case study: Borazjan city). Urban Environment Planning and Development, 2(5), 17-30. https://sanad.iau.ir/journal/juep/Article/689441?jid=689441&lang=en [In Persian].
Haft Shahr Arya Consulting Engineers (2011), Sari Old Texture Plan. https://haftshahraria.com/ [In Persian].
Haji Ebrahimi M.H., Ghandehari A., Cherkezi A., Mirnejad M., & Behnampour N., (2014). Comparison of socio-economic variables and life satisfaction of the elderly in Gorgan city in 2004 and 2009. Salamand, Iranian Journal of Geriatrics,  9(3), 168-178. https://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-651-en.html [In Persian].
Heydari M., Ibn A., (2014). Presenting a new approach in city design: designing a healthy and ergonomic city with an environmental empowerment approach, National Humanistic Architecture and Urbanization Conference, ghazvin Islamic Free University https://civilica.com/doc/248942/ [In Persian].
Hossein G., Ali, J. N., Mohammad Reza, A. Rouhi, M., & Hajilo, F., (2020). Spatial analysis and evaluation of urban spaces from the perspective of an elderly-friendly city (case study: District 6 of Tehran). Urban Planning Geography Research, 8(2), 371-389. SID. https://sid.ir/paper/381088/fa [In Persian].
Iran Statistics Center. (2022). Statistical yearbook of the country. [In Persian]
IRNA website, Mazandaran, a report on the old context of the city of Sari, https://www.irna.ir/news/84981396. [In Persian].
Kano, M., Rosenberg, P.E. & Dalton, S.D. A., (2018), Global Pilot Study of Age-Friendly City Indicators. Soc Indic Res 138, 1205–1227. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1680-7.
Kelly G. Fitzgerald MPA PhD & Francis G. Caro PhD (2014) An Overview of Age-Friendly Cities and Communities Around the World, Journal of Aging & Social Policy, 26:1-2, 1-18, DOI: 10.1080/08959420.2014.860786.
Kiyani, M., Motalebi, S. A., Mirzadeh, M., Mohammadieh, F., (2018). Evaluation of the indicators of the elderly-friendly city of Qazvin, urban open spaces, buildings and public places, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(5), 439-430. https://www.sid.ir/paper/49309/fa [In Persian].
Mohseni Tabrizi, A. R., & Homayounpour, H., (2000) Examining the situation of the elderly in Iran. Social security, 2(4), 189-208 . https://qjo.ssor.ir/article_60275.html [In Persian].
Mousavi, M., Bahramijaf, S., & Dostmoradi, H. (2021). Spatial analysis of population aging trends in border areas of Iran (Case study of Kermanshah province, 1986-2016). Geography and Human Relationships3(4), 335-355. https://www.gahr.ir/article_129721.html?lang=en [In Persian].
Mousavi, M., Hanafi, A., Bagheri kashkouli, A., Akbari, M., & Mohammadi, S. (2021). Explaining the relationship between population aging and social development indicators in the countries of the Islamic world. Social Development & Welfare Planning12(48), 1-34. doi: 10.22054/qjsd.2021.58274.2119 [In Persian].
Nazm Far, H., Shirnia P., Amin, S. F., Pari, & Hatami Khanghahi, T., (2022). Measuring and evaluating the effects of urban livability on the realization of an elderly-friendly city (case study: Babol city). Environmental Science Studies, 7(2), 5073-5081. doi: 10.22034/jess.2022.336542.176. [In Persian].
Nemati, D., & Aghabakshi, H., (2013). Tehran, the city of the elderly, the first steps to realize the world's first capital of the elderly (on the occasion of the year of old age). Social Research, 6(18), 15-44. SID. https://sid.ir/paper/164844/fa. [In Persian].
Pourjafar, M., Taqvai, A. A., Bamanian, M., Sadeghi, Alireza. and Ahmadi, Faryal. (2010) Presentation of effective environmental ideas on the formation of public spaces encouraging successful aging - Shiraz city. Iranian Journal of Aging, 5(1), 22-34.http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-291-fa.html [In Persian].
Rafizadeh, N. (2013). A reflection on the active and effective role of day care centers for the elderly with a comparative approach of Iran and America. Construction Engineering and Housing Sciences, 9(19) 45-58. https://www.irangn.ir/article_view.php?rahgiri=5148507820676927 [In Persian].
Sharqi, A., Zarghami, E., Salehi Kousalari, F., & Olfat, M. (2016). Evaluating status of global indices of age-friendly city in Tehran Metropolis (AFC). Journal of Urban - Regional Studies and Research, 8(28), 1-22. https://urs.ui.ac.ir/article_20537_a35877705497fb2d32e69f355e8b056f.pdf?lang=en [In Persian].
Shiau, T. A., & Huang, W. K. (2014). User Perspective of Age-Friendly Transportation: A Case Study of Taipei City. Transport Policy, 36, 184–191 https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.08.010
Shino, S. N., Firozjaei, M. K., Nematollahi, O., Firozjaei, H. K., & Jelokhani-Niaraki, M. (2014). A Risk-Based Multi-Criteria Spatial Decision Analysis for Solar Power Plant Site Selection in Different Climates: A Case Study in Iran. Renewable Energy, 143(6), 958–973. https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.05.063.
Steels, S., (2015). Key characteristics of age-friendly cities and communities: A review, Cities, 47, 45–52. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.02.004.
Thompson, C. W. (2002). Urban open space in the 21st century. Landscape and Urban Planning, 60(2), 59-72. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00059-2
Tohidi, M., (2011) Studying the situation of the elderly in Tehran, Tehran; Tisa. [In Persian].
World Health Organization (WHO). (2007). Global Age-Friendly Cities: A Guide. Geneva, Switzerland: World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241547307.
Wynants, M .(2009). In Sickness and in Health: The Future of Medicine: Added Value & Global Access. Brussel, Belgium: ASP - Academic & Scientific Publishers; 1 edition https://books.google.com/books/about/In_Sickness_and_in_Health.html?id=x-2sMgggogwC.
Zandieh M., (2012) Adapting the urban landscape for the elderly. Salamand: Iranian Journal of Geriatrics.; 7 (2): 7-18. http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-622-fa.html [In Persian].
Zaraghani, S. H., Kharazmi, Omid A., & Johari, L., (2015). Evaluation of physical-spatial indicators of Mashhad city in order to become an elderly-friendly city. Geography and Regional Urban Planning, 5(15), 177-196. doi: 20.1001.1.23452277.1394.5.15.14.3. [In Persian].