موضوعات = توسعه پایدار و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
ارزیابی میزان تحقق شاخص‌های شهر سالمندمحور در بافت قدیمی و ناکارآمد شهر ساری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 69-83

10.30466/grfs.2024.55069.1039

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صیدبیگی؛ پوران اراوند؛ محسن مقدم حبیب زاده