موضوعات = سکونتگاه‌های شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
Citizen Satisfaction with Municipal Services: A Meta-analysis

دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 64-80

10.30466/grfs.2024.55104.1041

Nadia Shahzada؛ Sanaullah Panezai؛ Asma Khan Kakar


Assessing Municipal Solid Waste Management System in Quetta, Pakistan

دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 99-112

10.30466/grfs.2024.55115.1043

Shafi Muhammad؛ Sanaullah Panezai؛ Asma Khan Kakar


تحلیل فضایی امنیت اجتماعی بر امنیت ذهنی گردشگران از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه: مناطق شهری کاشان)

دوره 1، شماره 2، آذر 1402، صفحه 83-97

10.30466/grfs.2023.54859.1015

فاطمه حبیبی برون؛ یونس غلامی؛ سمیه شاهرخی ساردویی؛ ندا شفیعی